01/03/2017 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               T.C.

                                 MERSİN ERDEMLİ

                               BELEDİYE MECLİSİ

 

 

 

 

KARAR

TARİHİ

KARAR

SAYISI

ALINAN KARAR ÖZETLERİ

01/03/2017

53

İlçemiz Arpaçbahşiş Mahallesi, Tapuda 1556 Parselde Kayıtlı 6710,53 m² lik 2B Kapsamında Bulunan Taşınmazın Satın Alınması Konusunun Görüşülmesi.

            Komisyon Raporunda;

            Komisyonlarımızca yapılan incelemeler neticesinde; İlçemiz, Arpaçbahşiş Mahallesi 1556 parselde kayıtlı 6.710,53 m²’lik 2B Kapsamında bulunan taşınmazın satın alınması, komisyonlarımızca oy birliği ile uygun görülmüştür.  Denilmektedir.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonunun müşterek raporunun kabulüne, mevcudun oy birliği ile karar verildi.

01/03/2017

54

İlçemiz Karahıdırlı Mahallesi, Tapuda 217 Ada 1 Parselde Kayıtlı 3947,81 m² lik 2B Kapsamında Bulunan  Taşınmazın Satın Alınması Konusunun Görüşülmesi.

            Komisyon Raporunda;                     

            Komisyonlarımızca yapılan incelemeler neticesinde; İlçemiz, Karahıdırlı Mahallesi, 217 ada, 1 parselde kayıtlı 3947,81 m²’lik 2B kapsamında bulunan taşınmazın satın alınması, komisyonlarımızca oy birliği ile uygun görülmüştür. Denilmektedir.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonunun müşterek raporunun kabulüne, mevcudun oy birliği ile karar verildi.

01/03/2017

55

İlçemiz Karahıdırlı Mahallesi, Tapuda 217 Ada 2 Parselde Kayıtlı 1635,45 m² lik 2B Kapsamında Bulunan Taşınmazın Satın Alınması Konusunun Görüşülmesi.

            Komisyon Raporunda;               

            Komisyonlarımızca yapılan incelemeler neticesinde; İlçemiz, Karahıdırlı Mahallesi, 217 ada, 2 parselde kayıtlı 1635,45 m²’lik 2B kapsamında bulunan taşınmazın satın alınması, komisyonlarımızca oy birliği ile uygun görülmüştür.  Denilmektedir.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonunun müşterek raporunun kabulüne, mevcudun oy birliği ile karar verildi.

01/03/2017

56

 İlçemiz Kumkuyu-Tırtar Mahallesi 2 Pafta 1464 Parselde Kayıtlı 612 m² lik Taşınmazın Devri Konusunun Görüşülmesi.

             Komisyon Raporunda;

                 Komisyonlarımızca yapılan incelemeler neticesinde; İlçemiz, Kumkuyu-Tırtar Mahallesi, 1464 parselde kayıtlı 612 m²’lik ihdas parselinin devrinin yapılması komisyonlarımızca oy birliği ile uygun görülmüştür.  Denilmektedir.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonunun müşterek raporunun kabulüne, mevcudun oy birliği ile karar verildi.

01/03/2017

57

           İlçemiz Hüsametli Mahallesi 106 Ada 1 Parselde Bulunan 83,54 m² Arsa Niteliğindeki Taşınmaz ile Elvanlı Mahallesi 102 Ada 18 Parselde Bulunan 610 m² Arsa Niteliğindeki Taşınmazın Satışı Konusunun Görüşülmesi.

           Komisyon Raporunda;

               Komisyonlarımızca yapılan incelemeler neticesinde; İlçemiz, Hüsametli Mahallesi, 106 ada, 1 parselde bulunan 83,54 m² arsa niteliğindeki taşınmaz ile Elvanlı Mahallesi, 102 ada, 18 parselde bulunan 610 m² arsa niteliğindeki taşınmazların satışının yapılması komisyonlarımızca oy birliği ile uygun görülmüştür. Denilmektedir.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonunun müşterek raporunun kabulüne, mevcudun oy birliği ile karar verildi.

01/03/2017

58

 2017 Yılı Pazar Yeri ile İlan ve Reklam Vergisi Ücret Tarifesi Konusunun Görüşülmesi.

             Plan ve Bütçe Komisyon Raporunda;

               Belediyemiz sınırları içerisindeki işyerlerinin 2017 yılı pazar yeri ile ilan ve reklam vergisi ücret tarifesi; Plan ve Bütçe Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir. Denilmektedir.

               Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; Plan ve Bütçe Komisyon raporunun kabulüne, mevcudun oy birliği ile karar verildi.

01/03/2017

59

           Belediyeye ait Tam ve Hisseli Parsellerin Satışı Konusunun Görüşülmesi.

            Komisyon Raporunda;          

            Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan mülkiyeti Erdemli Belediyesine ait tam ve hisseli parsellerin belediyemize ait olan borçların ödenmesi için satılması talebi,

           Komisyonlarımızca yapılan incelemeler neticesinde; konunun daha detaylı incelenmek üzere ertelenmesi mevcudun oy birliği ile uygun görülmüştür.  Denilmektedir.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonunun müşterek raporunun kabulüne, mevcudun oy birliği ile karar verildi.

 

01/03/2017

60

            6301 sayılı Öğle Dinlenmesi Konusunun Görüşülmesi.

            Plan ve Bütçe Komisyon Raporunda;             

            İlçemiz sınırları içerisinde bulunan işyerlerinde çalışanlara, 6301 sayılı Öğle Dinlenmesi Hakkında Kanunun 1 inci maddesi gereğince 11.00 - 12.00, 12.00 - 13.00, 13.00 - 14.00 saatleri arasında vardiyalı olarak en az 1 (bir) saat öğle dinlenmesi verilmesi komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. Denilmektedir.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; Plan ve Bütçe Komisyon raporunun kabulüne, mevcudun oy birliği ile karar verildi.

01/03/2017

61

Hidayet YILDIRIM ve Hissedarları ile Vahit VAR ve Hissedarlarının Plan Değişiklik Talebi Konusunun Görüşülmesi.

            İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunda;

            Komisyonumuzca yapılan 4554,12 plan işlem numaralı plan değişiklik dosyasında ve ilgili mevzuat çerçevesinde yapılan incelemeler neticesinde, 337 ada 25, 26, 27, 32, 33, 34 parsellerde E=1.50 (mevcut imar planındaki inşaat yoğunluğu) ve kat ayrım çizgisi ile ayrılmış olan 28, 29, 30 ve 31 parsellerin ise E=2.10 (mevcut imar planındaki inşaat yoğunluğu)  emsal uygulamasına geçilmesi ve Yençok=10 kat yapılaşma hükmü getirilmesi, komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. Denilmektedir.

            Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, mevcudun oy birliği ile karar verildi.

01/03/2017

62

Araç Park Yerlerinin Belirlenmesi Konusunun Görüşülmesi.

Zabıta Müdürlüğünce; 5393 sayılı kanunun 15. maddesinin (p) bendi gereğince; İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün hizmet binalarının bulunduğu sokakta keşif yapılarak engellilere ayrılanlar da dahil araç park yerlerinin belirlenerek işaretlenmesi talep edilmiş olup; Konunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması teklif edilmektedir.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; teklifin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

01/03/2017

63

Mülkiyetleri Belediyemiz ve Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Hissedar Olduğumuz Taşınmazların Mersin Büyükşehir Belediyesi Adına Tahsisi Konusunun Görüşülmesi.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce;  Mersin Büyükşehir Belediyesi (Emlak ve İstimlak Dairesi) Başkanlığının 13.02.2017 tarih ve E.16696 sayılı yazısı ile Mersin Büyükşehir Belediyesi ile hissedar olduğumuz Tabiye Mahallesi 205 ada 7 no.lu ‘Tarla’ niteliğindeki taşınmazın toplam yüzölçümü 13006,00 m² iken, bu parsel üzerinde Belediyemize ait 59/96 hisseye karşılık gelen 7993,27 m², 421/3840 hisseye karşılık gelen 1425,91m², 17/160 hisseye karşılık gelen 1381,88 m² olmak üzere; toplamda 10801,06 m² hisse ile Alata Mahallesi 10 ada 10 no.lu ‘Tarla’ niteliğindeki taşınmazın toplam yüzölçümü 551,00 m² iken, bu parsel üzerinde Belediyemize ait 457/2400 hisseye karşılık gelen 104,91m² ve 1/2 hisseye karşılık gelen 275,5m² olmak üzere, toplamda 380,41 m² hisselerimizin Mersin Büyükşehir Belediyesi adına tahsisinin yapılması talep edilmektedir.

Söz konusu mülkiyetleri Belediyemiz ve Mersin Büyükşehir Belediyesi ile hissedar olduğumuz taşınmazların 5393 sayılı kanunun 15.maddesinin (h) bendi ile 18. maddesinin (e) bendine istinaden Mersin Büyükşehir Belediyesi adına tahsis işleminin, Belediyemiz Meclisinde görüşülerek karara bağlanması teklif edilmektedir.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; teklifin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

01/03/2017

64

İlçemiz Merkez Mahallesi, Türbe Caddesi Üzerinde Bulunan Tapuda 27 Ada 26 Parselde Kayıtlı İmar Planında Park Alanı Olarak Ayrılmış Olan Alanın Halkla İlişkiler İrtibat Bürosu için 20 m² lik Kısmının Mersin Büyükşehir Belediyesine Tahsisi Konusunun Görüşülmesi.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce;  İlçemiz Merkez Mahallesi, Türbe Caddesi üzerinde bulunan ve tapuda 27 ada 26 parsel numarada kayıtlı, mülkiyeti Belediyemize ait olan ve imar planında park alanı olarak ayrılmış olan alanın Halkla İlişkiler İrtibat Bürosu için uygun olduğu belirtilmiştir. Mülkiyeti Belediyemize ait olan bahse konu yerin 20 m²’lik kısmının tahsis edilmesi talep edilmiş olup; Söz konusu tahsis talebinin Belediyemiz Meclisinde görüşülerek karara bağlanması teklif edilmektedir.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; teklifin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

01/03/2017

65

İlçemiz Karaahmetli Mahallesi 032d23c2 Pafta 103 Ada 374 Parselde Kayıtlı Taşınmaz Üzerine Güneş Enerji Santrali Tesisi için 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Yapımı Konusunun Görüşülmesi.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce;  Günpark Bir Enerji San. ve Tic. A.Ş.’nin 09.02.2017 tarih ve 2017/1953 sayılı dilekçesi ile Mersin İli, Erdemli İlçesi, Karaahmetli Mahallesi, 032d23c2 pafta, 103 ada, 374 no.lu parselde kayıtlı 27.941,76 m² yüzölçümlü taşınmaz üzerine, 500 KW kapasiteli Güneş Enerji Santrali Tesisi için ilgili kurum görüşleri dikkate alınarak yerinde yapılan çalışmalar sonucunda çalışma alanı incelendiğinde planlama kriterleri açısından herhangi bir sakınca görülmediği bildirilerek yenilenebilir enerji kaynaklarına dair tesis alanı (Güneş Enerji Santrali) olarak hazırlandığı ve Mersin Büyükşehir Belediyesi’nce 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı 16.12.2016 tarih ve 1223 sayılı kararı ile Güneş Enerjisi santrali olarak onaylandığı ve onaylanan planın kademelenmesi gereği 1/1000 ölçekli uygulama imar planına da işaretlenmesi ve söz konusu parselin kadastral yola cepheli olan kısmı 12 metrelik taşıt yolu olarak işaretlenmesi geriye kalan kısmı olan 26.566,00 m² alanın ise Güneş Enerjisi santrali olarak işaretlenmesi yapı yaklaşma mesafelerinin 5 metre yapılanma koşullarının ise E=0.05, Yençok=6.50 m. olarak plan üzerinde belirlenmesi talep edilmektedir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planına ilişkin talebin Belediyemiz Meclisinde görüşülerek karara bağlanması teklif edilmektedir.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; teklifin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

01/03/2017

66

Toroslar Dağıtım A.Ş.Yapım İşleri Takım Yöneticisi Serkan KELLECİ ve Dağıtım Varlıkları ve Yatırım Planlama Takım Yöneticisi Ali Sercan ÇADIRÇI’nın İmar Plan Tadilat Talebi Konusunun Görüşülmesi.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce;  Alata Mahallesi, 639 adanın batısındaki park alanı içerisinde işaretlenmiş olan trafo alanında plan tadilatı yapılması talep edilmektedir. Bahse konu imar plan tadilat talebinin Belediyemiz Meclisinde görüşülerek karara bağlanması teklif edilmektedir.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; teklifin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

01/03/2017

67

İlçemiz Akdeniz Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi 1005 Sokak Üzerinde Mevcut İmar Planındaki Park Alanına “Bahadırhan OKÇU Parkı” İsminin Verilmesi Konusunun Görüşülmesi.

Park ve Bahçeler Müdürlüğünce;  İlçemiz Akdeniz Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi 1005 Sokak üzerinde bulunan, mevcut imar planındaki park alanına “Bahadırhan OKÇU Parkı” isminin verilmesi talebinin Belediyemiz Meclisinde görüşülerek karara bağlanması teklif edilmektedir.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; talebin kabul edilerek, İlçemiz Akdeniz Mahallesi, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi, 1005 Sokak üzerinde mevcut imar planındaki park alanına “Bahadırhan OKÇU Parkı” ismi verilmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

01/03/2017

68

2017 Yılı İşgal Harcı Ücret Tarifesi Konusunun Görüşülmesi.

           Mali Hizmetler Müdürlüğünce;  Belediyemizce, 2017 mali yılında tahsil edilecek olan, işgal harcı ücret tarifesi grup tespitlerinin Belediye Meclisinde görüşülmesi teklif edilmektedir.

 

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; teklifin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

01/03/2017

69

Ödül Verilmesi Konusunun Görüşülmesi.

            Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünce;  Belediyemiz etkinlikleri çerçevesinde; belediye çalışanlarımızı motive etmek, halkla ilişkiler konusunda daha duyarlı ve pozitif bir ortam sağlamak, vatandaşlarımıza daha iyi ve güler yüzlü hizmet etmek amacıyla yılın en sevilen belediye yöneticisi, belediye memuru ve belediye işçisi gibi kategorilerde bir kamuoyu araştırması yapılması,

 

Yine aynı şekilde, belediye olarak ilçemizde bulunan iş adamlarına yönelik olarak, kent dinamiğini hareket geçirmek, kentin geleceğine iş adamlarının katkısını güçlendirmek ve “Erdemli’ye yatırım vurgusu” yapmak üzere bir bağımsız bir seçici kurul tarafından “yılın iş adamı, yılın iş kadını, yılın işvereni, yılın girişimcisi, hayat boyu başarı özel ödülleri, yılın sanayi şirketi, yılın turizm şirketi, yılın inşaat şirketi, yılın tarım-gıda şirketi, yılın en yenilikçi şirketi, toplumsal katkı ödülü” kategorilerinde seçim yapılması ve bahse konu her iki etkinlikteki ödül konusunun belediye meclisinde görüşülerek, karara bağlanması teklif edilmektedir.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; teklifin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

01/03/2017

70

Cihangir TAÇYILDIZ’ın  Revizyon Plan Tadilat Talebi Konusunun Görüşülmesi.

Belediye Meclis Üyelerinden Özgür ŞAHİN ve Ali VAR’ın  önergesi ile  Kızkalesi Mahallesinde bulunan Cihangir TAÇYILDIZ’ın revizyon plan tadilat talebinin,  Belediyemiz Meclisinde görüşülerek karara bağlanması teklif edilmektedir.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; teklifin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sosyal Medya Paylaşım