01/06/2017 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KARAR

TARİHİ

KARAR

SAYISI

ALINAN KARAR ÖZETLERİ

01/06/2017

131

          İlçemiz Koyuncu Mahallesi Güzeloluk Caddesi 7017 Sokak Üzerinde Bulunan ve Mevcut İmar Planındaki Park Alanına “ Erdemli Belediyesi Şehitler Parkı” İsmi Verilmesi Konusunun Görüşülmesi.

 

            Park ve Bahçeler Müdürlüğünce;  İlçemiz Koyuncu Mahallesi Güzeloluk Caddesi 7017 Sokak üzerinde bulunan ve mevcut imar planındaki Park Alanına “ Erdemli Belediyesi Şehitler Parkı” İsminin verilmesi talebinin Belediyemiz Meclisinde görüşülerek karara bağlanması teklif edilmektedir.

 

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; teklifin kabul edilerek, İlçemiz Koyuncu Mahallesi, Güzeloluk Caddesi 7017 Sokak üzerinde bulunan ve mevcut imar planındaki Park Alanına “ Erdemli Belediyesi Şehitler Parkı” ismi verilmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

 

01/06/2017

132

            Eski Erdemli Belediye Başkanı Mustafa ERGİN İsminin Uygun Bir Yere Verilmesi  Konusunun Görüşülmesi.

 

Belediye sınırlarımız içerisinde, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin “n” bendi gereğince uygun bir yere Mustafa ERGİN isminin verilmesi konusunun Belediyemiz Meclisinde görüşülerek karara bağlanması teklif edilmektedir.

 

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; teklifin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

01/06/2017

133

           Halil İbrahim POYRAZ ve Hissedarlarının İmar Plan Değişiklik Talebi Konunun Görüşülmesi.

 

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce; İmar plan değişikliğine konu taşınmaz, tapuda Koyuncu Mahallesi, 032C11C3C pafta, 869 ada, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 no.lu parsellerde kayıtlıdır. Erdemli Belediye Meclisimizin 12.10.2012 tarih ve 183 sayılı kararı ile onaylanan mevcut imar planında söz konusu 6, 7 ve 8 parsellerin kısmen “Konut Alanı” olarak ayrılmış olup; ayrık yapı nizamlı, 5 (beş) kata imarlı, yapılaşma yoğunluğu Taks=0.30, Kaks=1.50’dir. Kısmen ise “Ticaret Alanı” olarak ayrılmış olup, bitişik blok yapı nizamlı, 7 (yedi) kata imarlı, yapılaşma yoğunluğu Taks=1-0.40, Kaks=3.40’tır. Söz konusu 9, 10, 11 ve 12 parseller mevcut imar planında “Ticaret Alanı” olarak ayrılmış olup, bitişik blok yapı nizamlı, 7 (yedi) kata imarlı, yapılaşma yoğunluğu Taks=1-0.40, Kaks=3.40’tır. İmar plan değişiklik teklifi ile ada bazında 869 ada, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 no.lu parsellerde emsal uygulamasına geçilmesi konut alanı için E=1.50 (mevcut imar planındaki inşaat yoğunluğu) ve Ticaret Alanı için ise Taks=1-0.40, E=3.40 (mevcut imar planındaki inşaat yoğunluğu) olarak önerilmiştir. Bahse konu imar plan değişiklik talebinin Belediyemiz Meclisinde görüşülerek karara bağlanması teklif edilmektedir.

 

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; teklifin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

 

01/06/2017

134

           Toroslar Dağıtım A.Ş. Yapım İşleri Takım Yöneticisi Serkan KELLECİ ve Dağıtım Varlıkları ve Yatırım Planlama Takım Yöneticisi Ali Sercan ÇADIRÇI’nın Plan Değişiklik Talebi Konusunun Görüşülmesi.

 

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce;  Erdemli İlçesi, Alata ve Koyuncu Mahallesinde 10 adet, Arpaçbahşiş Mahallesinde 9 adet, Kumkuyu Mahallesinde    2 adet,  Kargıpınarı Mahallesinde 3 adet trafo yerinin değişikliğinin talep edildiğini, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince gerekli kontrollerin yapılarak trafo yeri olarak plana işlenmesinin uygunluğunun kontrol edilmesi uygun görüldüğü takdirde plan tadilatının yapılarak trafo yeri olarak tahsis edilmesi ve tahsis işleminin tamamlanması akabinde trafo yerlerine ait onaylı askı ilan tutanakları onaylı tadilat paftaları Belediyemiz ve Mersin Büyükşehir Belediyesine ait onaylı nüshalarının şirketine gönderilmesini talep edilmektedir. Bahse konu imar plan tadilat talebinin Belediyemiz Meclisinde görüşülerek karara bağlanması teklif edilmektedir.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; teklifin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

 

01/06/2017

135

           Limonlu (Çamlıbel) Mahallesi, Kuşçarpacağı Mevkii 172 Ada 10 No.lu Parsel Maliki Mahmut Naim KIRIT ile ilgili Mahkeme Kararı Konusunun Görüşülmesi.

 

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce;  Mersin 2. İdare Mahkemesi’nin 06.12.2012 tarih ve 2012/1221 Esas sayılı kararı ile davacı tarafından, 2577 Sayılı Yasanın 10. maddesi kapsamında yapılan imar plan değişikliği isteminin, belediye meclisi tarafından değiştirilmesi suretiyle karar verilmesi gerekli iken belediye meclisinde görüşülmeksizin Belediye Başkanlığının 05.06.2008 tarih ve 02 sayılı işlemiyle reddedilmesinde işlemin yetkisiz makam tarafından tesis edilmesi yönünden hukuka uyarlık bulunmaması gerekçesiyle işlemin iptaline karar verilmiştir. Bahse konu Mahkeme Kararının Belediyemiz Meclisinde görüşülerek karara bağlanmasını teklif edilmektedir.

 

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; teklifin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

 

 

Sosyal Medya Paylaşım