01/11/2017 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KARAR

TARİHİ

KARAR

SAYISI

ALINAN KARAR ÖZETLERİ

01/11/2017

211

Alata Akaryakıt İnş. Ltd. Şti. Hidayet ŞİMŞEK’in İmar Plan

Değişikliği Talebi Konusunun Görüşülmesi. İmar ve Bayındırlık   

İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunda;

Komisyonumuzca söz konusu 3539,3 plan işlem numaralı plan değişiklik dosyasında ve ilgili mevzuat çerçevesinde yapılan incelemeler neticesinde, Kumkuyu-Tırtar Mahallesi, 172 ada, 1-2 ve 3 no.lu parsellerde emsal uygulamasına geçilmesi E=1.20 (mevcut imar planındaki inşaat yoğunluğu), yapı yoğunluğu arttırılmadan YEnçok=15 kat teklifinin Alpay OKTAY ve Mehmet GÖK’ün ret yönündeki oylarına karşılık katının Yençok=Z+10 kat olması komisyonumuzca oy çokluğu ile uygun görülmüştür. Denilmektedir.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne,  Celil İbrahim ERSİN, Abdullah YAŞAR, Hüseyin TANER, Yemliha GÜNAYDIN, Ahmet KURT, Adnan DÖLEK, Mehmet GÖK, Ömer KILIÇ, Mehri BİLGEN ve Alpay OKTAY’ın ret oylarına karşılık, mevcudun oy çokluğu ile karar verildi.

01/11/2017

212

Zabıta Müdürlüğü Personellerine 2018 Yılında Verilecek Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücreti  Konusunun Görüşülmesi.

Zabıta Müdürlüğünce; Zabıta Personellerine 2018 yılında verilecek olan Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücretinin Büyükşehir Belediye sınırları içerisinde 487,00 Türk Lirası olarak belirlenen miktarın Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması teklif edilmektedir.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; teklifin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

 

 

01/11/2017

213

Adnan DÖLEK’in Merkez Mahallesi 547 Ada 4 Parsel ve 684 Ada 2 Parsel ile ilgili İmar Plan Değişikliği Talebi Konusunun Görüşülmesi.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce;. İmar plan değişiklik teklifi ile bahse konu Merkez Mahallesi 547 ada, 4 parsel ve 684 ada, 2 no.lu taşınmazlar için E=1.50 (mevcut imar planındaki inşaat yoğunluğu), yapı yoğunluğu arttırılmadan Yençok=10 Kat olarak önerilmiştir. Bahse konu imar plan değişiklik talebinin Belediyemiz Meclisinde görüşülerek karara bağlanması teklif edilmektedir.      

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; teklifin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, mevcudun oy birliği ile karar verildi.

 

01/11/2017

214

Adnan DÖLEK’in Merkez Mahallesi 683 Ada 3 Parsel ile ilgili İmar Plan Değişikliği Talebi Konusunun Görüşülmesi.

  İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce;  İmar plan değişiklik teklifi ile bahse konu Merkez Mahallesi 683 ada, 3 parsel no.lu taşınmaz için E=1.50 (mevcut imar planındaki inşaat yoğunluğu), yapı yoğunluğu arttırılmadan Yençok=10 Kat olarak önerilmiştir. Bahse konu imar plan değişiklik talebinin Belediyemiz Meclisinde görüşülerek karara bağlanması teklif edilmektedir.

               Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; teklifin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, mevcudun oy birliği ile karar verildi.

 

01/11/2017

215

Hüseyin KIŞ Vek. Cemal AKÇER’in İmar Plan Değişikliği Talebi Konusunun Görüşülmesi.

  İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce; İmar plan değişikliğine konu taşınmazlar tapuda Ayaş Mahallesi, 032D24C3D pafta, 124 ada, 2 no.lu parsel de kayıtlıdır. Mülga Ayaş Belediye Meclisince 05.06.2008 tarih ve 6/1 sayılı meclis kararı ile onaylanan mevcut imar planında taşınmazlar “Konut Alanı” olarak ayrılmış olup, mevcut yapı korunacak alan olarak ayrılmıştır. Ada bütününde yer alan yapılaşma koşulu olan yapı yüksekliği Z+8 kat, yapılaşma yapı yoğunluğu E=1.20 olarak önerilmiştir. Bahse konu imar plan değişiklik talebinin Belediyemiz Meclisinde görüşülerek karara bağlanması teklif edilmektedir.

              Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; teklifin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, mevcudun oy birliği ile karar verildi.

 

01/11/2017

216

Erdemli Balıkçı Barınağı Revizyon İmar Planı Teklifi

Konusunun Görüşülmesi.  Komisyon Raporunda;  

  İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce;  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü)’nün 06.10.2017 tarih ve E.17361 sayılı yazısı ile 1/5000 ve 1/1000 ölçekli “Erdemli/Mersin Balıkçı Barınağı İmar Planı” revizyonu teklifine ilişkin, 06.07.2011 tarih ve 27986 sayı ile Resmi Gazetede yayımlanan “Kıyı Yapı ve Tesislerinde Planlama ve Uygulama Sürecine İlişkin Tebliğ’in yanı sıra, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8. maddesinin (e) fıkrası uyarınca kurum görüşümüzün Belediye Meclis Kararı alınarak en geç 30 gün içerisinde bildirilmesi talep edilmektedir. Bahse konu talebin Belediyemiz Meclisinde görüşülerek karara bağlanması teklif edilmektedir.

             Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; teklifin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, mevcudun oy birliği ile karar verildi.

 

01/11/2017

217

2016 Yılı Sayıştay Denetim Raporu’nun Meclisin Bilgisine Sunulması Konusunun Görüşülmesi.

Mali Hizmetler Müdürlüğünce;  6085 sayılı Sayıştay Kanununa göre idaremizin denetimi sonucunda düzenlenen,  2016 yılı Denetim Raporu, 5393 sayılı Belediye K.nun 55.maddesi hükmü uyarınca, Belediye Meclisinin bilgisine sunuldu.

01/11/2017

218

Toplu Sözleşme Yapılabilmesi için Belediye Başkanına Yetki Verilmesi Konusunun Görüşülmesi.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; 5393 sayılı Belediye Kanununun 38 inci maddesinin (g) bendi gereğince, Belediyemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memurlar ile sözleşmeli personelleri kapsayan 4688 sayılı kanunun 32 inci ve geçici    14 üncü maddesine istinaden  yeni toplu sözleşme yapılabilmesi için Belediye Başkanı Mükerrem TOLLU’ya yetki verilmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

01/11/2017

219

İlçemiz Ayaş Mahallesi 620 Ada, 5, 6, 13 ve 14 Parsellerin Doğusunda Kalan İmar Yoluna İsim Verilmesi Konusunun Görüşülmesi.

Belediye Meclis Başkanlığına sunulan ve gündeme alınması mevcudun oybirliği ile kabul edilen, İlçemiz Ayaş Mahallesi 620 Ada, 5, 6, 13 ve 14 Parsellerin Doğusunda Kalan İmar Yoluna İsim Verilmesi ile ilgili, 01.11.2017 tarihli Belediye Meclis Üyelerinden Ahmet KURT, Hüseyin TANER, İbrahim TEPE, Ömer KILIÇ, Şaban DÖLEK ve Celil İbrahim ERSİN’in önergesi  okunarak görüşmeye geçildi.

İlçemiz Ayaş Mahallesi, 620 ada, 5, 6, 13 ve 14 parsellerin doğusunda kalan 7 metrelik imar yoluna sokak adı verilmediğinden dolayı herhangi bir işlem (abonelik işlemleri, ikamet taşıma vb.) yapılamadığından, vatandaşların mağduriyetine neden olduğu, bu sebeple söz konusu imar yoluna isim verildiği takdirde vatandaş mağduriyetinin giderileceği ve isim verilmesinin de kamu yararı olacağından,  önergenin Belediyemiz Meclisinde görüşülerek karara bağlanması teklif edilmektedir.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; teklifin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

 

Sosyal Medya Paylaşım