02/04/2018 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KARAR

TARİHİ

KARAR

SAYISI

ALINAN KARAR ÖZETLERİ

02/04/2018

77

Encümen Üyesi Seçiminin Yapılması.

Yapılan gizli oylama neticesinde; Ali TOPUZ’un 22 oy, Ali YÖN’ün 22 oy, Mustafa AKIN’ın 23 oy, Ali VAR’ın 1 oy, Ahmet ARI’nın 1 oy, Hüseyin TANER’in 1 oy, Adnan DÖLEK’in 1 oy, Özgür ŞAHİN’in 1 oy aldığı, 2 oy’un boş olduğu görüldü.

           Yapılan oylama sonucunda; Ali TOPUZ, Ali YÖN ve Mustafa AKIN  encümen üyesi olarak seçildiler.

 

02/04/2018

78

İhtisas Komisyonlarının Kurulması, Üye Sayısı ve Çalışma Sürelerinin Belirlenmesi Konusunun Görüşülmesi.

Yazı İşleri Müdürlüğünce; 5393 sayılı Belediye kanunun 24.Maddesine göre Kurulması zorunlu olan Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonu dışında, Eğitim, Kültür, Sanat, Gençlik, Spor ve Sosyal İşler Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Tarım Orman ve Hayvancılık İşleri Komisyonu ile Kadın Erkek Eşitliği Komisyonlarının Kurulması ve görev sürelerinin 1 (bir) yıl, üye sayılarının ise 5 olarak belirlenmesi ve üye seçimlerinin yapılması teklif edilmektedir. 

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; teklifin kabulüne mevcudun oy birliği ile karar verildi. 

 

02/04/2018

79

Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeleri Seçiminin Yapılması.

İşaretle yapılan oylama neticesinde;  Özgür ŞAHİN, Şevki ŞEVK, Adem GÜRSOY, Ömer KILIÇ, Adnan DÖLEK 1 (bir)  yıl süre ile belediye Plan ve Bütçe Komisyon üyeliğine mevcudun oy birliği ile seçildiler.

 

 

02/04/2018

80

İmar ve Bayındırlık Komisyonu Üyeleri Seçiminin Yapılması.

İşaretle yapılan oylama neticesinde;  Harun SARI, İbrahim TEPE, Şaban DÖLEK, Mehmet GÖK, Yemliha GÜNAYDIN 1 (bir)  yıl süre ile belediye İmar ve Bayındırlık Komisyon üyeliğine mevcudun oy birliği ile seçildiler.

02/04/2018

81

Eğitim, Kültür, Sanat, Gençlik,  Spor ve Sosyal İşler Komisyonu Üyeleri Seçiminin Yapılması.

İşaretle yapılan oylama neticesinde;  Mehmet GÜLDALI, Mehmet TOPKARA, Ali VAR, Ahmet KURT, Mehri BİLGEN 1 (bir)  yıl süre ile belediye Eğitim, Kültür, Sanat, Gençlik, Spor ve Sosyal İşler Komisyon üyeliğine mevcudun oy birliği ile seçildiler.

02/04/2018

82

Çevre ve Sağlık Komisyonu Üyeleri Seçiminin Yapılması.

İşaretle yapılan oylama neticesinde;  Serdar ARSLAN, Özgür ŞAHİN, Adem GÜRSOY, Alpay OKTAY, Yakup YILMAZ,  1 (bir)  yıl süre ile belediye Çevre ve Sağlık Komisyon üyeliğine mevcudun oy birliği ile seçildiler.

02/04/2018

83

Tarım, Orman ve Hayvancılık İşleri Komisyonu Üyeleri Seçiminin Yapılması.

İşaretle yapılan oylama neticesinde; Harun SARI, Ali YÖN, Mehmet TOPKARA, Ali SERİN, Adnan DÖLEK 1 (bir)  yıl süre ile belediye Tarım, Orman ve Hayvancılık İşleri Komisyon üyeliğine mevcudun oy birliği ile seçildiler.

02/04/2018

84

Kadın-Erkek Eşitliği Komisyon Üyeleri Seçimin Yapılması.

İşaretle yapılan oylama neticesinde; Veli ŞAHMAN, Mehmet GÜLDALI, Ali YÖN, Abdullah YAŞAR, Mehri BİLGEN 1 (bir)  yıl süre ile belediye Kadın – Erkek Eşitliği Komisyon üyeliğine mevcudun oy birliği ile seçildiler.

02/04/2018

85

Belediyemizin 01/01/2017 – 31/12/2017 Dönemini Kapsayan Faaliyet Raporunun Görüşülmesi.

Mali Hizmetler Müdürlüğünce; Meclis üyelerimize çağrı davetiyesi ekinde CD. ve mail ortamında sunulan, Belediyemizin 01/01/2017-31/12/2017 dönemini kapsayan faaliyet raporu görüşülerek meclisin oyuna sunuldu.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 56. Maddesi, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41. maddesi ve Kamu İdarelerince hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkındaki Yönetmelik Hükümlerine göre hazırlanan, Belediyemizin 01/01/2017-31/12/2017 dönemini kapsayan faaliyet raporu;  mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

02/04/2018

86

Belediyemizin 2017 Yılı Gelir ve Giderleri ile Bunlara İlişkin Hesap, Kayıt ve İşlemlerini İçeren Denetim Raporunun Meclisin Bilgisine Sunulması.

 Belediyemizin 2017 Yılı Gelir ve Giderleri ile Bunlara İlişkin Hesap, Kayıt ve İşlemlerini İçeren Denetim Raporu Meclisin Bilgisine sunuldu.

02/04/2018

87

Toroslar Dağıtım A.Ş.Yapım İşleri Takım Yöneticisi Serkan KELLECİ ve Dağıtım Varlıkları ve Yatırım Planlama Takım Yöneticisi Ali Sercan ÇADIRÇI’nın İmar Plan Değişikliği Talebi Konusunun Görüşülmesi.

  İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunda;

Komisyonumuzca söz konusu imar plan değişikliği dosyasının (1/1000 ölçekli imar plan değişikliği, plan açıklama raporu, plan notları) incelenmesi neticesinde; Koyuncu Mahallesinde mevcut plan dikkate alınarak 10 ada, 7 parselin güneyindeki park alanına 12mx4m ebatlarında trafo alanı (TR1) işaretlenmesine ait 5582,10 plan işlem numaralı plan değişiklik teklifi; Alata Mahallesinde mevcut plan dikkate alınarak 320 no.lu adanın güney batısında park alanına 12mx4m ebatlarında trafo alanı (TR2) işaretlenmesi ait 4553,12 plan işlem numaralı plan değişiklik teklifi; Ayaş Mahallesinde mevcut plan dikkate alınarak 590 no.lu adanın doğusunda park alanına 12mx4m ebatlarında trafo alanı (TR1) işaretlenmesine ait 7117,7 plan işlem numaralı plan değişiklik teklifi; Kargıpınarı Mahallesinde mevcut plan dikkate alınarak 141 no.lu adanın güneyinde bulunan park alanına 12mx4m ebatlarında trafo alanı (TR1) işaretlenmesine ait 32060,1 plan işlem numaralı plan değişiklik teklifi; Çeşmeli Mahallesinde mevcut plan dikkate alınarak 268 no.lu adanın kuzeyinde bulunan park alanına 12mx4m ebatlarında trafo alanı (TR1) işaretlenmesine ait 11135,6 plan işlem numaralı plan değişiklik teklifleri komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. Denilmektedir.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; İmar ve Bayındırlık  Komisyon raporunun kabulüne, mevcudun oy birliği ile karar verildi.

02/04/2018

88

Spor İşleri Müdürlüğüne ait Çalışma Yönetmeliği Konusunun Görüşülmesi.

Plan ve Bütçe Komisyon Raporunda;

Spor İşleri Müdürlüğünün Görev ve Çalışma Yönetmeliği’ nin, Müdürlüğün hazırladığı şekli ile kabul edilmesi, Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. Denilmektedir.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; Plan ve Bütçe Komisyon raporunun kabulüne, mevcudun oy birliği ile karar verildi.

02/04/2018

89

Eski Ayaş Sağlık Ocağı hizmet binasının, açılması planlanan Ayaş Geçici  Jandarma Asayiş Karakolu için Erdemli İlçe Jandarma Komutanlığı’na tahsis edilmesi Konusunun Görüşülmesi.

İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunda;

Komisyonumuzca konunun incelenmesi neticesinde; tahsisi istenilen Ayaş Mahallesi, 106 ada, 4 parsel no.lu taşınmaz Belediyemizin sosyal amaçlı projeleri için kullanılması düşünüldüğünden dolayı tahsis talebi komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmemiştir. Denilmektedir.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; İmar ve Bayındırlık  Komisyon raporunun kabulüne, mevcudun oy birliği ile karar verildi.

 

02/04/2018

90

          Araç Alımı (1 adet Minibüs) Konusunun Görüşülmesi

Fen İşleri Müdürlüğünce;  Bir (1 adet) Minibüs alınması ve araç alımı ile ilgili gerekli iş ve işlemleri yürütmek üzere Belediye Başkanı Mükerrem TOLLU’ ya yetki verilmesi konusunun, Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması teklif edilmektedir.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; teklifin kabul edilerek, 1 adet Minibüs alınmasına, araç alımı ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek üzere Belediye Başkanı Mükerrem TOLLU’ya yetki verilmesine, mevcudun oy birliği  ile karar verildi.

 

02/04/2018

91

         İlçemiz Karaahmetli Mahallesi, 102 Ada, 296 Parsel ile ilgili Kamu Yararı Kararı Alınması Konusunun Görüşülmesi.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce;  Karaahmetli Mahallesi, 102 ada, 296 parsel üzerine 150 m² yüzölçümünde inşaat (konut) yapılması amacıyla 5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu’nun 13. maddesinin (d) bendi gereğince, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü tarafından Kamu Yararı Kararı alınması için meclis kararı alınması gerekmektedir. Konunun Belediyemiz Meclisinde görüşülerek karara bağlanması teklif edilmektedir.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; teklifin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

 

02/04/2018

92

İlçemiz Sıraç Mahallesi, 101 Ada, 967 Parsel ile ilgili Kamu Yararı Kararı Alınması Konusunun Görüşülmesi.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce;  Sıraç Mahallesi, 101 ada, 967 parsel üzerine zemin kat oturum 75 m² yüzölçümlü ve 1. Kat oturum 85 m² yüzölçümünde inşaat (konut) yapılması amacıyla 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu’nun 13. maddesinin (d) bendi gereğince, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü tarafından Kamu Yararı Kararı alınması için meclis kararı alınması gerekmektedir. Konunun Belediyemiz Meclisinde görüşülerek karara bağlanması teklif edilmektedir.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; teklifin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

 

02/04/2018

93

Olbios Marina Resort Hotel Müdürü Hüseyin ÖZCAN’ın İmar Planı Değişiklik Talebi Konusunun  Görüşülmesi.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce; Kumkuyu Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 1225 parselin (Olbios Marina Resort Hotel) bulunduğu bölgede enerji yetersizliği sebebiyle sağlıklı bir enerji verilebilmesi için TEDAŞ Müdürlüğünden trafo için yer tahsisi talebinde bulunulmuştur. İmar plan değişiklik teklifi ile mevcut imar planında 1226 no.lu parselin doğusundaki park alanına (12x4 ebatlarında) 48,00 m²’lik trafo alanı işaretlenmesi önerilmiştir. Söz konusu plan değişiklik teklifinin Belediyemiz Meclisinde görüşülerek karara bağlanması teklif edilmektedir.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; teklifin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

02/04/2018

94

İlçemiz Koyuncu Mahallesi, 86 Ada, 343 Parsel ile ilgili Kamu Yararı Kararı Alınması Konusunun Görüşülmesi.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce;  Koyuncu Mahallesi, 86 ada, 343 parsel üzerine 150 m² konut yapılması amacıyla 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu’nun 13. maddesinin (d) bendi gereğince, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü tarafından Kamu Yararı Kararı alınması için meclis kararı alınması gerekmektedir. Konunun Belediyemiz Meclisinde görüşülerek karara bağlanması teklif edilmektedir.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; teklifin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

02/04/2018

95

Gökhan KAYIKÇI’nın İmar Plan Değişiklik Talebi Konusunun Görüşülmesi.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce;  Arpaçbahşiş Mahallesi, 28K3B pafta, 136 ada, 7 no.lu parselde kayıtlıdır. Mülga Arpaçbahşiş Belediye Meclisi’nin 02.05.2012 tarih ve 21 sayılı kararı ile onaylanan mevcut imar planında “Ticaret Alanı” olarak ayrılmış olup, yapılaşma yoğunluğu E=0.90’dır. Söz konusu 7 parselin güney bitişiğinde bulunan 136 ada 9 parselde bulunan akaryakıt istasyonundan 10 metre yapı yaklaşma mesafesi işaretlenmiştir. İmar plan değişiklik teklifi ile 136 ada 7 parselin güneyinden verilmiş olan 10 metre yapı yaklaşma mesafesinin parsel büyüklüğünde ve fonksiyonunda herhangi bir değişiklik yapılmadan çekme mesafesinin 5 metreye düşürülmesi teklif edilmiştir. Söz konusu plan değişiklik teklifinin Belediyemiz Meclisinde görüşülerek karara bağlanması teklif edilmektedir.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; teklifin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

 

02/04/2018

 

96

 

İlçemiz Lemas Mahallesi, 304 Ada, 44 Parsel ile ilgili Kamu Yararı Kararı Alınması Konusunun Görüşülmesi.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce;  Lemas Mahallesi, 304 ada, 44 parsel üzerine “Paketleme ve Soğuk Hava Deposu” yapılması amacıyla 5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu’nun   13. maddesinin (d) bendi gereğince, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü tarafından Kamu Yararı Kararı alınması için meclis kararı alınması gerekmektedir. Konunun Belediyemiz Meclisinde görüşülerek karara bağlanması teklif edilmektedir.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; teklifin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

 

 

02/04/2018

 

97

 

İlçemiz Kargıpınarı-Çarkçılı Mahallesi, 17 Ada, 3 Parsel ile ilgili Kamu Yararı Kararı Alınması Konusunun Görüşülmesi.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce;  Kargıpınarı-Çarkçılı Mahallesi, 17 ada, 3 parsel üzerine 120 m² yüzölçümünde inşaat (konut) yapılması amacıyla 5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu’nun 13. maddesinin (d) bendi gereğince, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü tarafından Kamu Yararı Kararı alınması için meclis kararı alınması gerekmektedir. Konunun Belediyemiz Meclisinde görüşülerek karara bağlanması teklif edilmektedir.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; teklifin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

 

 

02/04/2018

 

98

 

İlçemiz Hüsametli Mahallesi, 101 Ada, 538 Parsel ile ilgili Kamu Yararı Kararı Alınması Konusunun  Görüşülmesi.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce;  Hüsametli Mahallesi, 101 ada, 538 parsel üzerine 150 m² yüzölçümünde inşaat (konut) yapılması amacıyla 5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu’nun 13. maddesinin (d) bendi gereğince, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü tarafından Kamu Yararı Kararı alınması için meclis kararı alınması gerekmektedir. Konunun Belediyemiz Meclisinde görüşülerek karara bağlanması teklif edilmektedir.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; teklifin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

 

02/04/2018

99

           Ödül Verilmesi Konusunun Görüşülmesi.

            Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; teklifin kabul edilerek, 5393 sayılı Belediye Kanununun 14/b maddesine istinaden, Erdemli Anadolu Lisesi Müdürlüğünce, 28.04.2018 tarihinde İl çapında yapılacak olan Fizik Olimpiyatlarında, birinci gelen Öğrenciye Tam Altın, ikinci gelen öğrenciye Yarım Altın ve üçüncü gelen öğrenciye Çeyrek Altın ödül verilmesine, mevcudun oy birliği ile karar verildi.

02/04/2018

100

Belediye Başkanının Tataristan Yurtdışı Teknik Araştırma ve İnceleme Ziyaretine Katılımı Konusunun Görüşülmesi.

            Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; Söz konusu Tataristan Cumhuriyeti ziyaretine, Belediye Başkanı Mükerrem TOLLU’nun  katılmasına, belirtilen tarihlerde Yurtdışına Resmi Görevli-İzinli sayılmasına ve ziyaret giderlerinin belediyemizin ilgili bütçe tertiplerinden karşılanmasına, mevcudun oy birliği ile karar verildi.

02/04/2018

101

Çeşmeli Mahallesi Kıyı Koruma Yapısı (Dalgakıran) Amaçlı İmar Planı Konusunun Görüşülmesi.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce;  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü)’nün 07.03.2018 tarih ve E.41398 sayılı yazısı ile 1/5000 ve 1/1000 ölçekli “Çeşmeli Mahallesi Kıyı Koruma Yapıları (Dalgakıran) Amaçlı Nazım ve Uygulama İmar Planı” teklifine ilişkin,  06.07.2011 tarih ve 27986 sayı ile Resmi Gazetede yayımlanan “Kıyı Yapı ve Tesislerinde Planlama ve Uygulama Sürecine İlişkin Tebliğ”in yanı sıra, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8. maddesinin (e) fıkrası uyarınca kurum görüşümüzün Belediye Meclis Kararı alınarak en geç 30 gün içerisinde bildirilmesi talep edilmektedir. Konunun Belediyemiz Meclisinde görüşülerek karara bağlanması teklif edilmektedir.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; teklifin İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonuna müştereken havale edilmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

02/04/2018

102

İlçemiz Sarıyer Mahallesinde 3402 sayılı Yasanın Geçici 8.maddesine göre Yapılacak Olan Kadastro Çalışmaları için Bilirkişi Seçimi Konusunun Görüşülmesi.

Zabıta Müdürlüğünce;  Mersin İli Erdemli İlçesi Sarıyer Mahallesinde 3402 sayılı Yasanın Geçici 8.maddesine göre yapılacak olan kadastro çalışmalarında, kadastro ekibi ile birlikte görev yapmak üzere, bilirkişilere ait listenin gönderilmesi talep edilmektedir. Konunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması teklif edilmektedir.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; Sarıyer Mahallesinde yapılacak olan kadastro çalışmalarında kadastro ekibi ile birlikte görev yapmak üzere;

 

 

 

S.No

 

ADI

 

SOYADI

TCKİMLİK NUMARASI

 

DOĞUM YILI

1

Memiş

BAYRAM

37159606524

1951

2

Rahmi

DEMİRASLAN

39004545088

1964

3

Recep

DEMİRASLAN

38314568088

1955

4

Veli

SANDAL

39241537150

1943

5

Mustafa

DEMİRASLAN

38833550768

1948

6

Recep 

ÖZER

37606591670

1956

tabloda isimleri belirtilen kişilerin bilirkişi olarak tespit edilmesine, mevcudun oy birliği ile karar verildi.

 

02/04/2018

103

Spor İşleri Müdürlüğünün Bütçesinde Ödenek Tertibi Açılması Konusunun Görüşülmesi.

            Mali Hizmetler Müdürlüğünce;  Yeni ihdas edilen Spor İşleri Müdürlüğünün, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. maddesine göre, bütçe kalemlerinin açılması konusunun, Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması teklif edilmektedir.

           Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; teklifin Mali Hizmetler Müdürlüğünün hazırladığı şekli ile kabulüne,  mevcudun oy birliği ile karar verildi.

 

02/04/2018

104

            Erişilebilirlik Yönetmeliği Konusunun Görüşülmesi.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce;  Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığının 26.03.2018 tarih ve E.37755 sayılı yazısı ile Mersin’in Engelli Dostu Kent olması yönünde yoğun çalışmalar yürüten Büyükşehir Belediyesinin İlimizde yaşayan engelli ve yaşlı vatandaşların topluma tam, etkin ve eşit katılımını sağlamak amacıyla 5378 sayılı Engelli Kanunu ve diğer erişilebilirlik mevzuatı kapsamında Mersin Büyükşehir Belediyesi Erişilebilirlik Yönetmeliğini hazırladığını ve 18.12.2015 tarih ve 1252 sayılı Meclis Kararı ile de uygulamaya koyduğunu, ilgi yazı ekinde gönderilen Erişilebilirlik Yönetmeliği kapsamı “Madde (2)-1 Mersin Büyükşehir Belediyesi ve bağlı bulunan diğer ilçe belediyelerinin sınırları içerisinde yasal zorunluluklar kapsamında yapılan/yapılacak olan planlamalarda, stratejik planlarda ve imar uygulama planlarında uygulanır” şeklinde olduğu, ancak özellikle erişilebilirlik uygulamalarında Mersin merkez ve ilçelerinde birlikteliğin sağlanması ve engelli dostu kent hedefine tam olarak ulaşabilmek amacıyla ilgili yönetmeliğin İlçe Belediyeleri tarafından Belediye Meclisinden geçirilmek suretiyle yürürlüğe konulmasına ihtiyaç duyulduğu gerektiği belirtilmiştir. Konunun Belediyemiz Meclisinde görüşülerek karara bağlanması teklif edilmektedir.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; teklifin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

02/04/2018

105

          Otopark Bedeli Konusunun Görüşülmesi.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce;  Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığının 22.03.2018 tarih ve E.36914 sayılı yazısı  ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, Yapı Ruhsatı düzenlenecek binalarda araçların yol açtığı park ve trafik sorunlarının çözümü için, otopark yapılmasını gerektiren bina ve tesislerde otopark ihtiyacının miktar, ölçü ve diğer şartlarının tespit ve giderilme esaslarını düzenlemek amacı ile Belediye Başkanlığımız sınırları içerisinde Otopark Bedellerinin hesaplanmasına esas yerleşim bölgelerine ilişkin grupların belirlenerek Meclis Kararı almak suretiyle Büyükşehir Belediye Meclisinin onayına sunulması gerektiği belirtilmiştir. Konunun Belediyemiz Meclisinde görüşülerek karara bağlanması teklif edilmektedir.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; teklifin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sosyal Medya Paylaşım