03/04/2017 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ VE İHTİSAS KOMİSYONU KARARLARI

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              T.C.

                                 MERSİN ERDEMLİ

                               BELEDİYE MECLİSİ

 

KATILMAYANLAR  : Cengiz Topel YILDIZ, Yemliha GÜNAYDIN ve Yakup YILMAZ 

KARAR

TARİHİ

KARAR

SAYISI

ALINAN KARAR ÖZETLERİ

03/04/2017

71

            Encümen Üyesi Seçiminin Yapılması.

 

 Yapılan gizli oylama neticesinde; Şevki ŞEVK’in 29 oy, Özgür ŞAHİN’in 26 oy, İbrahim TEPE’nin  29  oy, Alpay OKTAY’ın 3 oy aldığı görüldü.

           Yapılan oylama sonucunda; Şevki ŞEVK, Özgür ŞAHİN ve İbrahim TEPE  encümen üyesi olarak seçildiler.

03/04/2017

72

            İhtisas Komisyonlarının Kurulması, Üye Sayısı ve Çalışma Sürelerinin Belirlenmesi Konusunun  Görüşülmesi.

 

Yazı İşleri Müdürlüğünce; 5393 sayılı Belediye kanunun 24.Maddesine göre Kurulması zorunlu olan Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonu dışında, Eğitim, Kültür, Sanat, Gençlik, Spor ve Sosyal İşler Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Tarım Orman ve Hayvancılık İşleri Komisyonu ile Kadın Erkek Eşitliği Komisyonlarının Kurulması ve görev sürelerinin 1 (bir) yıl, üye sayılarının ise 5 olarak belirlenmesi ve üye seçimlerinin yapılması teklif edilmektedir. 

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; teklifin kabulüne mevcudun oy birliği ile karar verildi. 

03/04/2017

73

            Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeleri Seçimin Yapılması.

İşaretle yapılan oylama neticesinde;  Alim SEVİNDİK, Harun SARI, Veli ŞAHMAN, Ömer KILIÇ, Adnan DÖLEK 1 (bir)  yıl süre ile belediye Plan ve Bütçe Komisyon üyeliğine mevcudun oy birliği ile seçildiler.

03/04/2017

74

İmar ve Bayındırlık Komisyonu Üyeleri Seçiminin Yapılması.

İşaretle yapılan oylama neticesinde; Adem GÜRSOY, Mehmet GÜLDALI, Mehmet TOPKARA, Mehmet GÖK, Alpay OKTAY 1 (bir)  yıl süre ile belediye İmar ve Bayındırlık Komisyon üyeliğine mevcudun oy birliği ile seçildiler.

03/04/2017

75

           Eğitim, Kültür, Sanat, Gençlik,  Spor ve Sosyal İşler Komisyonu Üyeleri Seçiminin Yapılması.

 İşaretle yapılan oylama neticesinde;  Mustafa AKIN, Ali TOPUZ, Ahmet GÜBÜR, Ahmet KURT, Yemliha GÜNAYDIN 1 (bir)  yıl süre ile belediye Eğitim, Kültür, Sanat, Gençlik, Spor ve Sosyal İşler Komisyon üyeliğine mevcudun oy birliği ile seçildiler.

03/04/2017

76

 Çevre ve Sağlık Komisyonu Üyeleri Seçiminin Yapılması.

   İşaretle yapılan oylama neticesinde;  Ahmet ARI, Ali YÖN, Şevki ŞEVK, Mehri BİLGEN, Ahmet KURT 1 (bir)  yıl süre ile belediye Çevre ve Sağlık Komisyon üyeliğine mevcudun oy birliği ile seçildiler.

03/04/2017

77

           Tarım, Orman ve Hayvancılık İşleri Komisyonu Üyeleri Seçiminin Yapılması.

İşaretle yapılan oylama neticesinde; Ali VAR, Mehmet GÜLDALI, Şaban DÖLEK, Ömer KILIÇ, Yakup YILMAZ 1 (bir)  yıl süre ile belediye Tarım, Orman ve Hayvancılık İşleri Komisyon üyeliğine mevcudun oy birliği ile seçildiler.

03/04/2017

78

            Kadın-Erkek Eşitliği Komisyon Üyeleri Seçimin Yapılması.

 İşaretle yapılan oylama neticesinde; Serdar ARSLAN, Şevki ŞEVK, Ahmet ARI, Mehri BİLGEN, Adnan DÖLEK 1 (bir)  yıl süre ile belediye Kadın – Erkek Eşitliği Komisyon üyeliğine mevcudun oy birliği ile seçildiler.

03/04/2017

79

Belediyemizin 01/01/2016 – 31/12/2016 dönemini kapsayan faaliyet raporunun görüşülmesi.

 Mali Hizmetler Müdürlüğünce; Meclis üyelerimize çağrı davetiyesi ekinde CD. ve mail ortamında sunulan, Belediyemizin 01/01/2016-31/12/2016 dönemini kapsayan faaliyet raporu görüşülerek meclisin oyuna sunuldu.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 56. Maddesi, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41. maddesi ve Kamu İdarelerince hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkındaki Yönetmelik Hükümlerine göre hazırlanan, Belediyemizin 01/01/2016-31/12/2016 dönemini kapsayan faaliyet raporu;  mevcudun oy birliği ile kabul edildi.    

03/04/2017

80

Belediyemizin 2016 Yılı Gelir ve Giderleri ile Bunlara İlişkin Hesap, Kayıt ve İşlemlerini İçeren Denetim Raporunun Meclisin Bilgisine Sunulması.

            Belediyemizin 2016 Yılı Gelir ve Giderleri ile Bunlara İlişkin Hesap, Kayıt ve İşlemlerini İçeren Denetim Raporu Meclisin Bilgisine sunuldu.

03/04/2017

81

Belediyeye ait Tam ve Hisseli Parsellerin Satışı Konusunun Görüşülmesi.

            Komisyon Raporunda;          

            Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan mülkiyeti Erdemli Belediyesine ait tam ve hisseli parsellerin belediyemize ait olan borçların ödenmesi için satılması talebine istinaden;

            Komisyonlarımızca yapılan incelemeler neticesinde; taşınmazların Erteleme, Ret, Kabul, Takas ve Meski ile Takası mevcudun oy birliği ile uygun görülmüştür.  Denilmektedir.

 

 

 

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonunun müşterek raporunun kabulüne, mevcudun oy birliği ile karar verildi.

 

03/04/2017

82

Araç Park Yerlerinin Belirlenmesi Konusunun Görüşülmesi.

            İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunda;    

Komisyonumuzca yapılan incelemeler neticesinde, Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü personellerince düzenlenen tespit tutanağına istinaden Necip Fazıl Caddesi üzerinde bulunan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün araç giriş kapısının doğu ve batı köşelerine birer adet engelli araç park yeri tabelası dikilmesi ve yerin işaretlenmesi, giriş kapısının karşı kısmında uygun olan alanının araç geçişini engellememek şartıyla yerinin belirlenmesi için duba dikilmesi gerektiği mevcudun oy birliği ile uygun görülmüştür. Denilmektedir.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, mevcudun oy birliği ile karar verildi.

 

03/04/2017

83

Mülkiyetleri Belediyemiz ve Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Hissedar Olduğumuz Taşınmazların Mersin Büyükşehir Belediyesi Adına Tahsisi Konusunun Görüşülmesi.

            İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunda;    

Komisyonumuzca yapılan incelemeler neticesinde, İlçemiz Tabiye Mahallesi, 205 ada 7 parsel ve Alata Mahallesi, 10 ada 10 parsel numaralı taşınmazların Mersin Büyükşehir Belediyesi adına tahsis işlemi komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür.        Denilmektedir.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, mevcudun oy birliği ile karar verildi.

 

03/04/2017

84

İlçemiz Merkez Mahallesi, Türbe Caddesi Üzerinde Bulunan Tapuda 27 Ada 26 Parselde Kayıtlı İmar Planında Park Alanı Olarak Ayrılmış Olan Alanın Halkla İlişkiler İrtibat Bürosu için 20 m² lik Kısmının Mersin Büyükşehir Belediyesine Tahsisi Konusunun Görüşülmesi.

            İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunda;    

Komisyonumuzca yapılan incelemeler neticesinde; İlçemiz, Merkez Mahallesi, 27 ada 26 parselde kayıtlı, imar planında Park Alanı olarak işaretlenmiş olan alanın 20 m²’lik kısmının Mersin Büyükşehir Belediyesine Tahsisi, komisyonlarımızca oy birliği ile uygun görülmüştür.  Denilmektedir.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, mevcudun oy birliği ile karar verildi.

 

 

03/04/2017

85

İlçemiz Karaahmetli Mahallesi 032d23c2 Pafta 103 Ada 374 Parselde Kayıtlı Taşınmaz Üzerine Güneş Enerji Santrali Tesisi için 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Yapımı Konusunun Görüşülmesi.

            İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunda;  

Komisyonumuzca söz konusu 23646 plan işlem numaralı plan dosyasında ve ilgili mevzuat çerçevesinde yapılan incelemeler neticesinde, İlçemiz, Karaahmetli Mahallesi, 032d23c2 pafta, 103 ada, 374 no.lu parselde kayıtlı 27.941,76 m² yüzölçümlü taşınmaz üzerine, 500 KW kapasiteli Güneş Enerji Santrali Tesisi Kurulması için 1/1000 ölçekli uygulama imar planı komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. Denilmektedir.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, mevcudun oy birliği ile karar verildi.

03/04/2017

86

Toroslar Dağıtım A.Ş.Yapım İşleri Takım Yöneticisi Serkan KELLECİ ve Dağıtım Varlıkları ve Yatırım Planlama Takım Yöneticisi Ali Sercan ÇADIRÇI’nın İmar Plan Tadilat Talebi Konusunun Görüşülmesi.

            İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunda;    

Komisyonumuzca yapılan incelemeler neticesinde; İlçemiz, Alata Mahallesi, 639 adanın batısında bulunan Park Alanı içerisine trafo yeri işaretlenmesi, 3 yıl içerisinde faaliyete geçirilmesi, geçirilmediği taktirde süre bitiminde plan değişikliğinin iptali komisyonumuzca mevcudun oy birliği ile uygun görülmüştür. Denilmektedir.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, mevcudun oy birliği ile karar verildi.

03/04/2017

87

2017 Yılı İşgal Harcı Ücret Tarifesi Konusunun Görüşülmesi.

            Plan ve Bütçe Komisyon Raporunda;             

            2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, 5281 sayılı kanunla değişik 21.maddesi gereğince, işgal harcı ücret tarifesinin tespitine ilişkin Belediyemiz sınırları içerisindeki işyerlerinin 2017 yılı İşgal Harcı Ücret Tarifesi tespitleri ile ilgili yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; Plan ve Bütçe Komisyon raporunun kabulüne, mevcudun oy birliği ile karar verildi.

03/04/2017

88

Ödül Verilmesi Konusunun Görüşülmesi.

            Plan ve Bütçe Komisyon Raporunda;

             Konunun komisyonumuzca değerlendirilmesi neticesinde;

1- Yılın İş Adamı Ödülü

2- Yılın İş Kadını Ödülü

3- Yılın İşvereni Ödülü

4- Yılın Girişimcisi Ödülü

5- Yılın En Yenilikçi Şirketi

6- Toplumsal Katkı Ödülü

7- Yaşam Boyu Başarı Ödülü

 

             Kategorilerinde seçim yapılarak bir ödül töreni düzenlenmesi ve bu etkinlikte seçilenlere, üzerinde seçilen kişinin isminin, altından yazılı olduğu, pirinçten yapılmış özel tasarım şilt-ödülü verilmesi, giderlerin belediyemiz özel kalem müdürlüğünün temsil tören ağırlama giderleri bütçesinden, 5393 sayılı belediye kanununun 60/k (Temsil, tören, ağırlama ve tanıtım giderleri) ve 60/n (Sosyo-kültürel, sanatsal ve bilimsel etkinlikler için yapılan giderler) maddelerine göre karşılanması komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. Denilmektedir.             Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; Plan ve Bütçe Komisyon raporunun kabulüne, mevcudun oy birliği ile karar verildi.

03/04/2017

89

Cihangir TAÇYILDIZ’ın  Revizyon Plan Tadilat Talebi Konusunun Görüşülmesi.

            İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunda;  

 Komisyonumuzca söz konusu 11136,1 plan işlem numaralı plan değişiklik dosyasında ve ilgili mevzuat çerçevesinde yapılan incelemeler neticesinde,  Kızkalesi Mahallesi, 109 ada 5, 14, 15, 24, 25, 26, 27 parseller ile 110 ada 3 ve 10 parsellerde emsal uygulamasına geçilmesi E=1.50 (mevcut imar planındaki inşaat yoğunluğu) Hmax=Zemin+10 kat olarak düzenlenmesine ilişkin revizyon imar planı değişiklik teklifi komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür.  Denilmektedir.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, mevcudun oy birliği ile karar verildi.

03/04/2017

90

Ofis Tahsisi Konusunun Görüşülmesi.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; teklifin kabul edilerek, Kargıpınarı Belediye Hizmet Noktasında uygun bir adet odanın (ofis için), Hint İnciri Üretici Birliğine 5 yıllığına ücretsiz tahsis edilmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

03/04/2017

91

Araç Park Yasağı Yerlerinin Belirlenmesi Konusunun Görüşülmesi.

Zabıta Müdürlüğünce; İlçemiz Merkez Mahallesi, Celil Kiya Sokak ve Talat Göktepe Caddesi üzerinde bulunan Sultan Akın İlköğretim Okulu kuzey ve doğu cephesindeki yollarda çift taraflı turizm firmalarına ait otobüs, minibüs ve diğer araçların park yapmasından dolayı, ilköğretim öğrencilerinin okula giriş ve çıkışları esnasında araçların arasından geçmek zorunda kaldıkları, karşıdan karşıya geçerken park eden araçlar yüzünden hareket halindeki araçları göremedikleri ve direk yola çıktıkları için maddi ve yaralanmalı kazaya neden olduğu görülmektedir. Bu nedenle 5393 sayılı kanunun 15. maddesinin (p) bendi gereğince, olumsuz bir durumun yaşanmaması için okulun giriş ve çıkış kapılarına en az 100 metrelik bir alana araç park yasağı getirilmesi talep edilmekte olup, konunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması teklif edilmektedir.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; teklifin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

03/04/2017

92

İlçemiz Kayacı Mahallesi 032d09d2 Pafta 101 Ada 174 Parselde Kayıtlı Taşınmaz Üzerine Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesisi Alanı için 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Yapımı Konusunun Görüşülmesi.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce; Mersin İli, Erdemli İlçesi, Kayacı Mahallesi, 032d09d2 pafta, 101 ada, 174 no.lu parselde kayıtlı 11.723,38 m² yüzölçümlü taşınmaz üzerine, yapılaşma yoğunluğu E=0.10 ve yapılaşma yüksekliği Yençok=6.50 olan “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesisi Alanı” yapılması talep edilmektedir. Mersin Büyükşehir Belediyesi’nce 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı 16.12.2016 tarih ve 1222 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planına ilişkin talebin Belediyemiz Meclisinde görüşülerek karara bağlanması teklif edilmektedir.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; teklifin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

03/04/2017

93

İlçemizde Doğalgazın Yaygınlaştırılması Konusunun Görüşülmesi.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce;  Mersin Valiliği İl Mahalli İdareler Müdürlüğü’nün 10.03.2017 tarih ve E.7265 sayılı yazısı ve İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliği’nin 21.02.2017 tarih ve 3278 sayılı yazı örneklerin de görüleceği üzere özetle doğalgazın yaygınlaştırılması düşünülen Belediyelerde ilgili Belediyelerin karar organları tarafından doğalgaz dağıtım şirketlerinin kazı, ruhsat, harç, zemin tahrip ve asfalt kaplama gibi bedellerinden muaf tutulmasına ve yapılacak şebekenin kaplamalarının Belediye tarafından yapılacağına dair önceden karar alınmasının büyük önem taşıdığı belirtilerek bu hizmetlerin Belediyeler tarafından bedelsiz karşılanmasına yönelik Belediye yetkili organlarınca karar alınması şeklindeki uygulama konusundaki İçişleri Bakanlığı’nca (Hukuk İşleri Müdürlüğü) görüşünde “Bazı Belediyelerce zemin tahrip ve üst kaplama bedellerinde önemli ölçüde artışlar yapılması ve bu artışlarında doğalgaz dağıtımı yapan şirketlerce tarifelere yansıtıldığı bu durumun vatandaşları olumsuz etkileyeceği göz önüne alındığında doğalgaza yönelik alt yapı yatırımlarının teşvik edilip yaygınlaştırılmasına katkı sağlamak ve bu sayede bu tür yatırımların vatandaşa yansıyacak maliyetini azaltabilmek amacıyla zemin tahrip ve üst kaplama bedelleriyle ilgili Belediye Meclislerince karar almak suretiyle bedelsiz yapılmasının mümkün olabileceği.” Görüşüne varılmıştır. Denilerek konunun Belediyemiz Meclisinde görüşülerek karara bağlanması teklif edilmektedir.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; teklifin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

 

 

03/04/2017

94

Turhan BİLGİN, Ayşe Sibel Bilgin KASAPOĞLU, Ruhan BİLGİN, Seval KESER ve İlhan BİLGİN’in  İmar Plan Değişiklik Talebi Konusunun Görüşülmesi.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce; İmar plan değişikliğine konu taşınmaz tapuda Arpaçbahşiş Mahallesi, 032C13A10 pafta, 289 ada, 2 no.lu parsel, 290 ada 2 parsel ile 291 ada 2 no.lu parsellerde kayıtlıdır. Mülga Arpaçbahşiş Belediye Meclisinin 05.12.2005 tarih ve 34 sayılı kararı ile onaylanan mevcut imar planında “Konut Alanı” olarak ayrılmış olup, yapılaşma yoğunluğu E=1.50’dir. Mevcut imar planına göre söz konusu taşınmazlar 10.00 metre profilli taşıt yolları ile birbirinden ayrılmış olup, doğusundan ve batısından 12.00 metrelik taşıt yolları geçmektedir. İmar plan değişiklik teklifi ile 1/5000 ölçekli nazım imar planında verilen yoğunluğa uygun olarak oluşan yeni yapı adalarında E=1.50 yoğunluklu ve Taks=0.40 yapılaşma koşullarının belirlenmesi ve 289 ada, 290 ada ve 291 ada’nın birleştirilerek yeşil alanları, sosyal donatı alanları ve otopark alanlarıyla komplex bir site tipi yapılaşmaya olanak sağlamasıyla modern bir kentleşmenin planlanması önerilmiştir. Bahse konu imar plan değişiklik talebinin Belediyemiz Meclisinde görüşülerek karara bağlanması teklif edilmektedir.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; teklifin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

03/04/2017

95

İlçemiz Sarıkaya ve Aydınlar Mahallelerinde Yapılacak Olan 2/B Çalışmaları için Bilirkişi Seçimi Konusunun Görüşülmesi.

Mersin Valiliği Kadastro Müdürlüğünün 16.03.2017 tarih ve E.622590 sayılı yazısında, İlçemiz Sarıkaya ve Aydınlar Mahallelerinde yapılacak olan (2/B) kadastro çalışmalarında, kadastro ekibi ile birlikte görev yapmak üzere, öncelikle tapulama veya kadastro çalışmalarında görev yapmış bilirkişilerden hayatta olanların ve bilirkişilik vasfını yitirmemiş olanlardan seçilmek üzere her mahalle için ayrı ayrı 6 (altı) adet bilirkişinin 15 (onbeş) gün içinde seçilmesi ve isimlerinin bildirilmesi istenmektedir.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; teklifin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

03/04/2017

96

İlçemiz Merkez, Ayaş, Kargıpınarı ve Arpaçbahşiş Mahallelerinde Sosyal Tesis Yapımı için  Kredi  Talebi Konusunun Görüşülmesi.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; Teklifin kabul edilerek, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/d ve 68.maddeleri gereğince, Merkez Mahallesi Sahil Sosyal Tesis yapım işi için 1.595.000,00 TL (bir milyon beş yüz doksan beş bin Türk Lirası), Ayaş Mahallesi Sosyal Tesis yapım işi için 1.721.000,00 TL (bir milyon yedi yüz yirmi bir bin Türk Lirası), Kargıpınarı Mahallesi Sosyal Tesis yapım işi için 1.233.250,00 TL (bir milyon iki yüz otuz üç bin iki yüz elli Türk Lirası),  Arpaçbahşiş Mahallesi Sosyal Donatı yapım işi için 548.000,00 TL (beş yüz kırk sekiz bin Türk Lirası), kullanılmak üzere toplam KDV dahil 5.097.250,00 TL(beş milyon doksan yedi bin iki yüz elli Türk Lirası) kredinin, İller Bankası Genel Müdürlüğü, Kamu veya özel bankalardan uzun vadeli borçlanma sureti ile alınmasına, kredi alınması ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek üzere Belediye Başkanı Mükerrem TOLLU’ya yetki verilmesine, mevcudun oy birliği  ile karar verildi.

03/04/2017

97

İlçemiz Alata Mahallesi Agua Park Yapımı, Tömük Mahallesi Sosyal Tesis Yapımı ve Alata Mahallesi Kreş Yapımı için Kredi Talebi Konusunun Görüşülmesi.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; Teklifin kabul edilerek, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/d ve 68.maddeleri gereğince, Alata Mahallesi Aqua Park yapım işi için 2.319.000,00 TL(iki milyon üç yüz on dokuz bin Türk Lirası), Tömük Mahallesi Sosyal Tesis yapım işi için 2.078.000,00 TL(iki milyon yetmiş sekiz bin Türk Lirası), Alata Mahallesi Kreş yapım işi için 1.771.000,00 TL(bir milyon yedi yüz yetmiş bir bin Türk Lirası) kullanılmak üzere toplam 6.168.000,00 TL (altı milyon yüz altmış sekiz bin Türk Lirası) kredinin, İller Bankası Genel Müdürlüğü, Kamu veya özel bankalardan uzun vadeli borçlanma sureti ile alınmasına, kredi alınması ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek üzere Belediye Başkanı Mükerrem TOLLU’ya yetki verilmesine, mevcudun oy birliği  ile karar verildi.

03/04/2017

98

Kredi Talebi Konusunun Görüşülmesi.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; Teklifin kabul edilerek, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/d ve 68.maddeleri gereğince, Söz konusu sosyal tesislerinin yapılabilmesi için toplam 5.641.000,00 TL (Beş Milyon Altı Yüz Kırk Bir Bin Türk Lirası) kredinin, İller Bankası Genel Müdürlüğü ve  Kamu veya özel bankalardan uzun vadeli borçlanma sureti ile alınmasına, kredi alınması ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek üzere Belediye Başkanı Mükerrem TOLLU’ya yetki verilmesine, mevcudun oy birliği  ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Tarih              :13.03.2017               

Rapor No       :

 

ERDEMLİ BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞINA

 

       Belediye Meclisinin 01.03.2017 tarihli toplantısında görüşülen İmar ve Bayındırlık Komisyonumuz ve Plan ve Bütçe Komisyonunun daha detaylı bir şekilde incelenmek üzere ertelenen;

Belediyeye ait Tam ve Hisseli Parsellerin Satışı Konusu;

Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan Mülkiyeti Erdemli Belediyesine ait tam ve hisseli parsellerin belediyemize ait olan borçların ödenmesi içinsatılması talebine istinaden;

SIRA

MAHALLE

ADA

PARSEL

YÜZÖLÇÜMÜ
(m2)

BEL.HİSSESİ

CİNSİ

KOMİSYONLARINORTAK KARARI

1

AKPINAR

101

35

2966,59

TAM

TARLA

ERTELEME

2

AKPINAR

104

4

100,98

TAM

ARSA

ERTELEME

3

AKPINAR

106

1

28,11

TAM

KARGİR TUVALET VE ARSASI

ERTELEME

4

AKPINAR

117

19

138,94

TAM

KÖY KONAĞI VE ARSASI

ERTELEME

5

ALİBEYLİ

107

143

44,75

TAM

TARLA

ERTELEME

6

ASLANLI

101

221

190,16

TAM

ARSA

ERTELEME

7

ASLANLI

101

1060

494,65

TAM

TARLA

ERTELEME

8

ASLANLI

101

1147

334,07

TAM

TARLA

ERTELEME

9

AYDINLAR

113

7

106,00

TAM

ARSA

ERTELEME

10

AYDINLAR

130

1

64,00

TAM

ARSA

ERTELEME

11

BATISANDAL

103

134

1657,88

TAM

ARSA

ERTELEME

12

BATISANDAL

115

187

489,49

TAM

KARGİR KÖY ODASI VE ARSASI

ERTELEME

13

BATISANDAL

120

12

123,61

TAM

KAPALI YOL

ERTELEME

14

ÇAMLI

114

17

113,03

TAM

ARSA

ERTELEME

15

ÇERÇİLİ

102

532

55,57

TAM

TUVALET VE ARSASI

ERTELEME

16

DAĞLI

0

342

83,00

TAM

ARSA

ERTELEME

17

DOĞUSANDAL

105

14

235,83

TAM

ARSA

ERTELEME

18

DOĞUSANDAL

130

52

155,64

TAM

ARSA

ERTELEME

19

DOĞUSANDAL

131

7

223,19

TAM

KARGİR KÖY BİNASI VE ARSASI

ERTELEME

ERTELEME

ERTELEME

ERTELEME

20

ELBEYLİ

109

3

163,15

TAM

KARGİR KÖY ODASI VE ARSASI

ERTELEME

21

ELVANLI

102

273

304,43

TAM

TARLA

ERTELEME

22

ELVANLI

137

2

2992,62

TAM

TARLA

ERTELEME

23

ELVANLI

140

4

485,30

TAM

TARLA

ERTELEME

24

EVDİLEK

102

217

179,20

TAM

TARLA

ERTELEME

25

EVDİLEK

105

29

208,95

TAM

TARLA

ERTELEME

26

EVDİLEK

106

39

939,21

TAM

ARSA

ERTELEME

27

EVDİLEK

106

118

788,98

TAM

ARSA

ERTELEME

28

EVDİLEK

106

177

775,45

TAM

TARLA

ERTELEME

29

EVDİLEK

106

253

255,47

TAM

TARLA

ERTELEME

30

EVDİLEK

107

36

338,80

TAM

TARLA

ERTELEME

31

EVDİLEK

107

79

399,58

TAM

TARLA

ERTELEME

32

EVDİLEK

107

85

776,20

TAM

TARLA

ERTELEME

33

EVDİLEK

107

174

537,24

TAM

TARLA

ERTELEME

34

EVDİLEK

107

268

89,89

TAM

TARLA

ERTELEME

35

EVDİLEK

107

306

565,93

TAM

TARLA

ERTELEME

36

EVDİLEK

142

23

532,24

TAM

TARLA

ERTELEME

37

FAKILI

103

21

68,18

TAM

ARSA

ERTELEME

38

GÜÇÜŞ

104

38

378,84

TAM

ARSA

ERTELEME

39

GÜÇÜŞ

104

39

1105,09

TAM

ARSA

ERTELEME

40

GÜÇÜŞ

106

33

115,43

TAM

ARSA

ERTELEME

41

GÜNEYLİ

116

1542

102,40

TAM

ARSA

ERTELEME

42

GÜNEYLİ

124

60

2219,23

TAM

KÖY KONAĞI TEMELİ KUYU VE ARSASI

ERTELEME

43

GÜZELOLUK

101

1019

185,79

TAM

ARSA

ERTELEME

44

GÜZELOLUK

105

31

314,69

TAM

ARSA

ERTELEME

45

GÜZELOLUK

113

20

78,41

TAM

ARSA

ERTELEME

46

HARFİLLİ

105

98

523,19

TAM

TARLA

ERTELEME

47

HARFİLLİ

123

4

389,23

TAM

TARLA

ERTELEME

48

HARFİLLİ

140

5

254,91

TAM

ARSA

ERTELEME

49

HÜSAMETLİ

107

9

26,23

TAM

ARSA

ERTELEME

50

İLEMİN

245

12

352,84

TAM

ARSA

ERTELEME

51

İLEMİN

254

11

303,06

TAM

TARLA

ERTELEME

52

İLEMİN

256

39

434,44

TAM

KARGİR KAHVEHANE VE ARSASI

ERTELEME

53

KARAAHMETLİ

102

4

120,71

TAM

TARLA

ERTELEME

54

KARAAHMETLİ

108

3

150,44

TAM

ARSA

ERTELEME

55

KARAHIDIRLI

0

446

443,00

TAM

ARSA

ERTELEME

56

KARAHIDIRLI

0

451

380,00

TAM

ARSA

ERTELEME

57

KARAHIDIRLI

0

464

240,00

TAM

ARSA

ERTELEME

58

KARAHIDIRLI

0

602

835,00

TAM

ARSA

ERTELEME

59

KARAHIDIRLI

0

1313

53,00

TAM

ARSA

ERTELEME

60

KARAHIDIRLI

0

1319

145,00

TAM

KARGİR KAHVEHANE VE ARSASI

ERTELEME

61

KARAHIDIRLI

0

1756

837,00

TAM

ARSA

ERTELEME

62

KARAYAKUP

140

1

60,19

TAM

KARGİR KÖY ODASI EVİ

ERTELEME

63

KARAYAKUP

140

12

148,60

TAM

ARSA

ERTELEME

64

KARAYAKUP

140

23

77,42

TAM

ARSA

ERTELEME

65

KARAYAKUP

140

46

129,87

TAM

ARSA

ERTELEME

66

KARAYAKUP

146

12

416,28

TAM

TARLA

ERTELEME

67

KARAYAKUP

146

17

962,52

TAM

TARLA

ERTELEME

68

KARAYAKUP

146

18

24,60

TAM

KARGİR TUVALET

ERTELEME

69

KAYACI

101

364

1339,67

TAM

KÖY HİZMET BİNASI VE ARSASI

ERTELEME

70

KAYACI

106

108

1018,27

266.44

ARSA

ERTELEME

71

KIZILEN

106

140

109,99

TAM

ARSA

ERTELEME

72

KIZILEN

107

19

335,76

TAM

HİZMET BİNASI VE ARSASI

ERTELEME

73

KIZILEN

109

225

308,41

TAM

HİZMET BİNASI VE ARSASI

ERTELEME

74

KIZILEN

110

77

386,33

TAM

TARLA

ERTELEME

75

KIZILEN

110

80

319,19

TAM

TARLA

ERTELEME

76

KIZILEN

110

129

499,31

TAM

TARLA

ERTELEME

77

KIZILEN

120

50

111,71

TAM

TARLA

ERTELEME

78

KORAMŞALI

112

81

68,26

TAM

ARSA

ERTELEME

79

KORAMŞALI

112

82

242,94

TAM

ARSA

ERTELEME

80

KÖSBUCAĞI

0

393

260,00

TAM

KARGİR KAHVE

ERTELEME

81

KÖSBUCAĞI

0

1799

19240,00

TAM

TAŞOCAĞI

ERTELEME

82

KÖSERELLİ

101

44

536,89

TAM

TARLA

ERTELEME

83

KÖSERELLİ

101

292

87,42

TAM

KÖY KONAĞI VE ARSASI

ERTELEME

84

KÖSERELLİ

101

303

101,78

TAM

ARSA

ERTELEME

85

KÖSERELLİ

101

326

56,49

TAM

ARSA

ERTELEME

86

KÖSERELLİ

101

328

143,11

TAM

ARSA

ERTELEME

87

KUŞLUCA

104

190

162,48

TAM

KÖY KONAĞI VE ARSASI

ERTELEME

88

KUŞLUCA

105

69

641,01

TAM

ARSA

ERTELEME

89

KUŞLUCA

105

159

203,49

TAM

ARSA

ERTELEME

90

KUŞLUCA

105

185

66,73

TAM

ARSA

ERTELEME

91

PINARBAŞI

125

10

17,71

TAM

ARSA

ERTELEME

92

PINARBAŞI

132

1

96,00

TAM

ARSA

ERTELEME

93

SARIKAYA

107

1

141,00

TAM

KARGİR KÖY ODASI VE ARSASI

ERTELEME

94

SARIKAYA

126

43

477,00

TAM

TARLA

ERTELEME

95

SARIKAYA

129

1

108,00

TAM

YUNAKLIK

ERTELEME

96

SARIKAYA

137

27

439,10

TAM

TARLA

ERTELEME

97

SARIKAYA

137

179

823,65

TAM

TARLA

ERTELEME

98

SARIKAYA

158

38

951,00

TAM

TARLA

ERTELEME

99

SIRAÇ

101

649

433,63

TAM

ARSA

ERTELEME

100

SIRAÇ

101

1317

733,62

TAM

2 KATLI KAGİR KÖY KON. VE ARSASI

ERTELEME

101

SIRAÇ

101

2053

20840,23

TAM

TARLA

ERTELEME

102

SİNAP

103

1

2416,69

TAM

TARLA

ERTELEME

103

SİNAP

103

227

89,72

TAM

ARSA

ERTELEME

104

SİNAP

110

360

390,77

TAM

TARLA

ERTELEME

105

SİNAP

119

167

84,59

TAM

KARGİR TUVALETHANE VE ARSASI

ERTELEME

106

SORGUN

101

1208

639,24

TAM

TUVALET VE ARSASI

ERTELEME

107

SORGUN

113

14

363,60

TAM

ARSA

ERTELEME

108

SORGUN

122

23

45,81

TAM

ARSA

ERTELEME

109

ŞAHNA

105

24

287,05

TAM

ARSA

ERTELEME

110

ŞAHNA

112

151

1074,99

TAM

KÖY ODASI VE BAHÇESİ

ERTELEME

111

TAPURELİ

102

123

680,03

TAM

TARLA

ERTELEME

112

TOROS

101

332

407,74

TAM

TARLA

ERTELEME

113

TOROS

101

1116

217,65

TAM

ARSA

ERTELEME

114

TOROS

101

1213

464,62

TAM

ARSA

ERTELEME

115

TOROS

101

1375

503,91

TAM

KAPALI YOL

ERTELEME

116

TOROS

101

1529

613,88

TAM

TARLA

ERTELEME

117

TOROS

101

2073

787,01

TAM

TARLA

ERTELEME

118

VEYSELLİ

103

38

209,32

TAM

KARGİR KÖY ODASI VE ARSASI

ERTELEME

119

YAĞDA

101

36

231,99

TAM

TARLA

ERTELEME

120

YAĞDA

101

268

2717,88

TAM

TARLA

ERTELEME

121

YAĞDA

101

269

3583,92

TAM

TARLA

ERTELEME

122

YAĞDA

101

270

1899,74

TAM

TARLA

ERTELEME

123

YAĞDA

101

312

597,57

TAM

TARLA

ERTELEME

124

YAĞDA

101

998

534,40

TAM

TARLA

ERTELEME

125

YAĞDA

101

999

493,15

TAM

TARLA

ERTELEME

126

YAĞDA

101

1335

255,52

TAM

TARLA

ERTELEME

127

YENİYURT

103

92

251,45

TAM

KÖY KONAĞI VE ARSASI

ERTELEME

128

YENİYURT

105

43

37,81

TAM

KARGİR TUVALET ARSASI

ERTELEME

129

ALATA

10

10

551

380.41

TARLA

RET

130

ALATA

278

14

1736

42

ARSA VE CAMİ

RET

131

ALATA

297

1

94

TAM

ARSA BELEDİYE HİZMET ALANI

RET

132

ALATA

3

18

223,7

TAM

TARLA VE BAHÇE

RET

133

ALATA

313

7

888

221

CAMİ VE BAHÇE

RET

134

ALATA

335

19

667

156.74

ARSA

KABUL

135

ALATA

386

8

321

7

BİNA VE ARSA

KABUL

136

ALATA

389

18

741

80

ARSA

TAKAS

137

ALATA

392

48

440

72

ARSA

KABUL

138

ALATA

397

3

2350

32

SAĞLIK OCAĞI

RET

139

ALATA

428

8

427

TAM

ARSA

RET

140

ALATA

620

1

1697

29

ARSA

KABUL

141

ALATA

648

2

5061

TAM

BİNA VE ARSA

RET

142

ALATA

664

3

3622

297

ARSA TEMEL EĞİTİM ALANI

KABUL

143

ALATA

669

4

1360,27

94.54

TERMİNAL ALANI AKARYAKIT
 VE LPG İSTASYONU

RET

144

ALATA

669

5

2080

TAM

TERMİNAL ALANI

RET

145

ALATA

671

18

623

97

ARSA

KABUL

146

ALATA

674

5

1537

50.13

BELEDİYE HİZMET ALANI

KABUL

147

ARPAÇBAHŞİŞ

0

550

2640

TAM

ARSA

RET

148

ARPAÇBAHŞİŞ

0

1288

2328,39

TAM

TARLA

RET

149

ARPAÇBAHŞİŞ

183

2

807

TAM

ARSA

RET

150

AYAŞ

0

239

3080

TAM

ARSA

RET

151

AYAŞ

0

470

1910

TAM

METRÜK YOLYERİ

RET

152

AYAŞ

106

4

2000

TAM

ARSA

RET

153

ÇARKCILI

6

86

752

TAM

TARLA

RET

154

ÇEŞMELİ

13

4

42

TAM

ARSA

RET

155

ÇEŞMELİ

13

5

388

TAM

ARSA

RET

156

ÇEŞMELİ

13

6

27

TAM

ARSA

RET

157

ÇEŞMELİ

13

7

13

TAM

ARSA

RET

158

ÇEŞMELİ

13

8

349

TAM

ARSA

RET

159

ÇEŞMELİ

13

9

278

TAM

ARSA

RET

160

ÇEŞMELİ

13

10

42

TAM

ARSA

RET

161

ÇEŞMELİ

13

11

114

TAM

ARSA

RET

162

ÇEŞMELİ

13

12

12

TAM

ARSA

RET

163

ÇEŞMELİ

49

7

47

TAM

ARSA

RET

164

ÇEŞMELİ

191

9

972

TAM

ARSA

RET

165

ESENPINAR-MERKEZ

111

18

12039,9

TAM

BAHÇE

RET

166

ESENPINAR MERKEZ

124

888

879,67

TAM

ARSA

KABUL

167

ESENPINAR MERKEZ

191

3

647,87

TAM

ARSA

KABUL

168

ESENPINAR MERKEZ

192

4

451,18

TAM

ARSA

KABUL

169

KARGICAK

228

151

763,44

TAM

LİMON BAHÇESİ

RET

170

KARGICAK

236

72

4,59

TAM

ARSA

RET

171

KARGICAK

236

73

92

TAM

ARSA

KABUL

172

KARGICAK

236

74

92,34

TAM

ARSA

KABUL

173

KARGICAK

245

4

308

TAM

KARGİR TRAFO BİNASI

KABUL

174

KARGIPINARI

2

315

1062

TAM

ARSA

KABUL

175

KARGIPINARI

67

11

2000

TAM

3 KATLI BETONARME BİNA VE ARSASI

RET

176

KARGIPINARI

275

1

3785

490.78

ARSA

RET

177

KOCAHASANLI

0

1889

135,72

TAM

ARSA

RET

178

KOCAHASANLI

35

4

856

TAM

PARK

KABUL

179

KOYUNCU

1

67

1100

TAM

KANAL

RET

180

KOYUNCU

1

70

1040

794.44

KANAL

RET

181

KOYUNCU

2

389

2377

TAM

KANAL

RET

182

KOYUNCU

2

391

2166

TAM

KANAL

RET

183

KOYUNCU

2

397

3090

2360.41

KANAL

RET

184

KOYUNCU

3

71

349

TAM

ARSA

TAKAS

185

KOYUNCU

11

16

485

TAM

KANAL

RET

186

KOYUNCU

12

19

598

TAM

KANAL

RET

187

KOYUNCU

37

34

1833

TAM

KANAL

RET

188

KOYUNCU

38

21

520

TAM

KANAL

RET

189

KOYUNCU

38

23

176

TAM

KANAL

RET

190

KOYUNCU

51

4

1640

TAM

KANAL

RET

191

KOYUNCU

51

7

360

334.68

KANAL

RET

192

KOYUNCU

56

72

345

TAM

KARGİR SU KUYUSU

MESKİ İLE TAKAS

193

KOYUNCU

56

116

94

TAM

KARGİR SU KUYUSU VE MEYDANI

MESKİ İLE TAKAS

194

KOYUNCU

56

117

5107

TAM

KAPANMIŞ YOL

RET

195

KOYUNCU

56

339

267,23

TAM

ARSA

TAKAS

196

KOYUNCU

56

340

176,6

TAM

ARSA

TAKAS

197

KOYUNCU

79

2

55

TAM

KARGİR SU KUYUSU VE MEYDANI

MESKİ İLE TAKAS

198

KOYUNCU

80

27

2145

1805.37

SU DEPOSU VE ARSASI

MESKİ İLE TAKAS

199

KOYUNCU

86

5

1132

TAM

MEZARLIK

RET

200

KOYUNCU

375

2

3000

1098

SOSYAL TESİS ALANI

RET

201

KOYUNCU

774

24

2372

5.99

ARSA

KABUL

202

KOYUNCU

853

8

853,68

TAM

ARSA

KABUL

203

KOYUNCU

869

11

233

12.03

ARSA

KABUL

204

KOYUNCU

878

6

625,11

9.63

ARSA

KABUL

205

KOYUNCU

880

9

231,63

27.89

BİNA VE ARSA

KABUL

206

KOYUNCU

884

2

218

TAM

TRAFO ARSASI

KABUL

207

KOYUNCU

891

12

348,88

65.41

ARSA

KABUL

208

KOYUNCU

893

10

215,87

111.07

ARSA

KABUL

209

KOYUNCU

909

6

1066,4

209.28

ARSA

KABUL

210

LEMAS

0

1458

365

TAM

ARSA

RET

211

LEMAS

0

1870

3830

TAM

ARSA

RET

212

LEMAS

0

2019

252

64

ARSA

KABUL

213

LEMAS

0

2064

61,28

TAM

ARSA

RET

214

MERKEZ

14

51

713

TAM

ARSA

RET

215

MERKEZ

14

53

643,5

TAM

TARLA

RET

216

MERKEZ

17

41

12538

TAM

KUMLUK

RET

217

MERKEZ

18

28

6576

TAM

TARLA

RET

218

MERKEZ

18

65

451

TAM

TARLA VE PORTAKAL FİDANLIĞI

RET

219

MERKEZ

18

91

881

TAM

KUMLUK

RET

220

MERKEZ

18

126

7726

TAM

KUMLUK

RET

221

MERKEZ

18

155

29

TAM

ARSA

RET

222

MERKEZ

18

156

21,4

TAM

ARSA

RET

223

MERKEZ

18

158

726

TAM

KUMLUK ARSA

RET

224

MERKEZ

18

215

213

TAM

ARSA

RET

225

MERKEZ

18

266

890

441.82

TARLA

RET

226

MERKEZ

25

38

254

TAM

ARSA

RET

227

MERKEZ

25

39

274

TAM

ARSA

RET

228

MERKEZ

27

26

345

TAM

ARSA

RET

229

MERKEZ

27

27

344,5

TAM

ARSA

RET

230

MERKEZ

32

36

265,5

TAM

ARSA

RET

231

MERKEZ

32

37

257

TAM

ARSA

RET

232

MERKEZ

33

1

290,07

TAM

MUZ BAHÇESİ

RET

233

MERKEZ

33

21

320,69

TAM

MUZ BAHÇESİ

RET

234

MERKEZ

142

8

3049

TAM

ARSA

RET

235

MERKEZ

146

6

1071

TAM

HİZMET BİNASI

RET

236

MERKEZ

154

9

266

TAM

ARSA

RET

237

MERKEZ

176

6

381

TAM

ARSA

RET

238

MERKEZ

179

9

424

TAM

ARSA

RET

239

MERKEZ

181

1

3299

18

OKUL ALANI

RET

240

MERKEZ

191

5

3953

694

İLKOKUL ALANI VE ARSA

RET

241

MERKEZ

553

15

524

442

ARSA

KABUL

242

MERKEZ

554

9

313

47

BİNA VE ARSA

KABUL

243

MERKEZ

585

8

40

TAM

ARSA

RET

244

MERKEZ

689

5

21

TAM

ARSA

RET

245

MERKEZ

809

3

1323,27

113

ARSA

RET

246

MERKEZ

809

4

1471

TAM

ARSA

RET

247

MERKEZ

994

2

2000

46

ARSA

KABUL

248

TABİYE

182

5

230

TAM

KARGİR SU DEPOSU

KABUL

249

TABİYE

189

25

1692

TAM

TARLA

RET

250

TABİYE

189

28

616

TAM

TARLA

RET

251

TABİYE

189

29

1053

TAM

TARLA

RET

252

TABİYE

189

35

1096

TAM

TARLA

RET

253

TABİYE

189

36

630

TAM

TARLA

RET

254

TABİYE

189

37

566

TAM

TARLA

RET

255

TABİYE

201

40

1539

TAM

ARSA

RET

256

TABİYE

205

7

13006

10801.06

TARLA

RET

257

TABİYE

208

1

819

TAM

ARSA

RET

258

TIRTAR

0

195

2499,97

TAM

TARLA

RET

259

TIRTAR

0

499

1075

TAM

KARGİR KAHVEHANE MOTOR EVİ SU KUYUSU VE ARSASI

 

MESKİ İLE TAKAS

260

TÖMÜK

9

22

700,46

TAM

YOL

RET

261

TÖMÜK

15

101

282,48

TAM

ARSA

RET

262

TÖMÜK

15

102

58,1

TAM

ARSA

RET

263

TÖMÜK

15

103

100,7

TAM

ARSA

RET

264

TÖMÜK

21

11

538,1

TAM

TARLA

RET

265

TÖMÜK

21

13

2036,71

TAM

YOL

RET

266

TÖMÜK

32

5

126,28

TAM

ARSA

RET

267

TÖMÜK

32

6

249

TAM

ARSA

RET

268

TÜRBE

118

2

1605

TAM

SU DEPOSU VE ARSASI

MESKİ İLE TAKAS

269

TÜRBE

129

139

1002

TAM

LİMON BAHÇESİ

RET

270

TÜRBE

129

141

1741

TAM

LİMON BAHÇESİ

RET

271

YÜKSEK

861

8

476,05

187.84

KARGİR EV VE ARSA

KABUL

272

YÜKSEK

862

18

272,66

58.96

ARSA

KABUL

273

YÜKSEK

862

19

240,56

49.61

KARGİR EV VE ARSA

KABUL

274

YÜKSEK

862

20

266,39

79.02

KARGİR EV VEARSA

KABUL

275

YÜKSEK

863

7

213,46

21.96

ARSA

KABUL

276

YÜKSEK

864

13

327,66

22.52

ARSA

KABUL

 

 

 

      Komisyonlarımızca yapılan incelemeler neticesinde; yukarıdaki tabloda taşınmazların karşısında yazıldığı şekli ile Erteleme, Ret, Kabul, Takas ve Meskiile Takasımevcudun oy birliği ile uygun görülmüştür. 

 

Meclise arz olunur.

 

İmar ve Bayındırlık Komisyonu

 

Şevki ŞEVK        Ali TOPUZ        Mustafa AKIN           Abdullah YAŞAR             Alpay OKTAY

Kom. Başkanı            ÜyeÜyeÜyeÜye

 

 

Plan ve Bütçe Komisyonu

 

Mehmet TOPKARAİbrahim TEPE     Ali VAR              Mehmet GÖK             Ahmet KURT

Kom. Başkanı            Üye                    ÜyeÜyeÜye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarih              : 13.03.2017              

Rapor No       :

 

 

ERDEMLİ BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞINA

 

 

Belediye Meclisinin 01.03.2017 tarihli toplantısında görüşülen Komisyonumuza incelenmek ve tetkik edilmek üzere havale edilen;

Araç park yerlerinin belirlenmesi konusunun;

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün 24.01.2017 tarih ve E.959666 sayılı yazısına istinaden; Kurumlarında yapılan Risk Değerlendirme çalışmalarında binalarının bulunduğu sokakta engelli park yeri de dâhil olmak üzere araç park bölgesinin tespitinin yapılmadığını, bu durumun “Kabul Edilemez Risk” olarak çeşitli sorunlara yol açtığı tespit edilmiştir. Bu nedenle 5393 sayılı kanunun 15. maddesinin (p) bendi gereğince; hizmet binalarının bulunduğu sokakta keşif yapılarak engellilere ayrılanlar da dâhil araç park yerlerinin belirlenerek işaretlenmesi talep edilmekte olup; konunun Belediyemiz Meclisinde görüşülerek karara bağlanması teklif edilmektedir.

Komisyonumuzca yapılanincelemeler neticesinde;Belediyemiz,Zabıta Müdürlüğü personellerincedüzenlenen tespit tutanağına istinaden Necip Fazıl Caddesi üzerinde bulunan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün araç giriş kapısının doğu ve batı köşelerine birer adet engelli araç park yeri tabelası dikilmesi ve yerin işaretlenmesi,giriş kapısının karşı kısmındauygun olan alanının araç geçişini engellememek şartıyla yerinin belirlenmesi için duba dikilmesi gerektiği mevcudun oy birliği ile uygun görülmüştür.

 

Meclise arz olunur.

 

 

İmar ve Bayındırlık Komisyonu

 

 

 

Şevki ŞEVKAli TOPUZMustafa AKIN  Abdullah YAŞAR             Alpay OKTAY

Kom. Başkanı            ÜyeÜyeÜyeÜye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarih              : 13.03.2017              

Rapor No       :

 

 

ERDEMLİ BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞINA

 

 

Belediye Meclisinin 01.03.2017 tarihli toplantısında görüşülen Komisyonumuza incelenmek ve tetkik edilmek üzere havale edilen;

Mülkiyeti Belediyemiz ve Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Hissedar Olduğumuz Taşınmazların Mersin Büyükşehir Belediyesi Adına Tahsisi Konusu;

Mersin Büyükşehir Belediyesi (Emlak ve İstimlak Dairesi) Başkanlığı’nın 13.02.2017 tarih ve E.16696 sayılı yazısı ile Mersin Büyükşehir Belediyesi ile hissedar olduğumuz Tabiye Mahallesi 205 Ada 7 nolu ‘Tarla’ niteliğindeki taşınmazın toplam yüzölçümü 13006,00 m² iken; bu parsel üzerinde Belediyemize ait 59/96 hisseye karşılık gelen 7993,27 m², 421/3840 hisseye karşılık gelen 1425,91m², 17/160 hisseye karşılık gelen 1381,88 m² olmak üzere; toplamda 10801,06 m² hisse ile Alata Mahallesi 10 Ada 10 nolu ‘Tarla’ niteliğindeki taşınmazın toplam yüzölçümü 551,00 m² iken; bu parsel üzerinde Belediyemize ait 457/2400 hisseye karşılık gelen 104,91m² ve 1/2 hisseye karşılık gelen 275,5m² olmak üzere; toplamda 380,41 m² hisselerimizin Mersin Büyükşehir Belediyesi adına tahsisinin yapılması talep edilmekte olup; söz konusu mülkiyetleri Belediyemiz ve Mersin Büyükşehir Belediyesi ile hissedar olduğu taşınmazların 5393 sayılı kanunun 15. Maddesinin (h) ile 18. Maddesinin (e) bendine istinaden Mersin Büyükşehir Belediyesi adına tahsis işleminin Belediyemiz Meclisinde görüşülerek karara bağlanması teklif edilmektedir.

Komisyonumuzca yapılan incelemeler neticesinde;İlçemiz Tabiye Mahallesi, 205 Ada 7 parsel ve Alata mahallesi, 10 Ada 10 parsel numaralı taşınmazların Mersin Büyükşehir Belediyesi adına tahsis işlemi komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür.

 

Meclise arz olunur.

 

 

İmar ve Bayındırlık Komisyonu

 

 

 

Şevki ŞEVK        Ali TOPUZ        Mustafa AKIN           Abdullah YAŞAR             Alpay OKTAY

Kom. Başkanı            ÜyeÜyeÜyeÜye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarih              : 13.03.2017              

Rapor No       :

 

 

ERDEMLİ BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞINA

 

 

       Belediye Meclisinin 01.03.2017 tarihli toplantısında görüşülen ve Komisyonumuza incelenmek ve tetkik edilmek üzere havale edilen;

İlçemiz, Merkez Mahallesi, 27 Ada 26 parselde kayıtlıimar planında Park Alanı olarak işaretlenmiş alanın 20 m²’lik kısmının Mersin Büyükşehir Belediyesine Tahsisi Konusu;

Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı’nın Erdemli Koordinasyon Şube Müdürlüğü’nün 10.02.2017 tarih ve E.16277 sayılı yazısı ile vatandaşlarımıza yardımcı olmak talep ve şikâyetlerini yerinde tespit etmek, ilgili birimlere daha hızlı ulaşmalarını sağlamak amacıyla İlçe Sınırlarımız içerisinde Halkla İlişkiler İrtibat Bürosu oluşturulması düşünüldüğü, oluşturulması düşünülen Halkla İlişkiler İrtibat Bürosu için nüfusun yoğun olduğu bir bölgede 20 m²’lik bir alana ihtiyaç duyulduğu belirtilmiş olup; İlçemiz Merkez Mahallesi, Türbe Caddesi üzerinde bulunan ve tapuda 27 Ada 26 Parsel numarada kayıtlı, mülkiyeti Belediyemize ait olan ve imar planında park alanı olarak ayrılmış olan alanın Halkla İlişkiler İrtibat Bürosu için uygun olduğu belirtilmiştir. Mülkiyeti Belediyemize ait olan bahse konu yerin 20 m²’lik kısmının tahsis edilmesi talep edilmekte olup; söz konusu tahsis teklifinin Belediyemiz Meclisinde görüşülerek karara bağlanması teklif edilmektedir.

Komisyonlarımızca yapılan incelemeler neticesinde; İlçemiz, Merkez Mahallesi, 27 Ada 26 parselde kayıtlı, imar planında Park Alanı olarak işaretlenmiş olan alanın 20 m²’lik kısmının Mersin Büyükşehir Belediyesine Tahsisi, komisyonlarımızca oy birliği ile uygun görülmüştür.

 

Meclise arz olunur.

 

 

İmar ve Bayındırlık Komisyonu

 

 

 

Şevki ŞEVK        Ali TOPUZ        Mustafa AKIN           Abdullah YAŞAR             Alpay OKTAY

Kom. Başkanı            ÜyeÜyeÜyeÜye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarih              : 13.03.2017              

Rapor No       :

 

 

ERDEMLİ BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞINA

 

 

       Belediye Meclisinin 01.03.2017 tarihli toplantısında görüşülen Komisyonumuza incelenmek ve tetkik edilmek üzere havale edilen;

Mersin İli, Erdemli İlçesi, Karaahmetli Mahallesi, 032d23c2 pafta, 103 Ada, 374 nolu parselde kayıtlı 27.941,76 m² yüzölçümlü taşınmaz üzerine, 500 KW kapasiteli Güneş Enerji Santrali Tesisi Kurulması için 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Yapımı Konusu;

Günpark Enerji San. ve Tic. A.Ş’nin 09.02.2017 tarih ve 2017/1953 sayılı dilekçesi ile, Mersin İli, Erdemli İlçesi, Karaahmetli Mahallesi, 032d23c2 pafta, 103 Ada, 374 nolu parselde kayıtlı 27.941,76 m² yüzölçümlü taşınmaz üzerine, 500 KW kapasiteli Güneş Enerji Santrali Tesisi için ilgili kurum görüşleri dikkate alınarak yerinde yapılan çalışmalar sonucunda çalışma alanı incelendiğinde planlama kriterleri açısından herhangi bir sakınca görülmediği bildirilerek yenilenebilir enerji kaynaklarına dair tesis alanı (Güneş Enerji Santrali) olarak hazırlandığı ve Mersin Büyükşehir Belediyesi’nce 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı 16.12.2016 tarih ve 1223 sayılı kararı ile Güneş Enerjisi santrali olarak onaylandığı ve onaylanan planın kademelenmesi gereği 1/1000 ölçekli uygulama imar planına da işaretlenmesi ve söz konusu parselin kadastral yola cepheli olan kısmı 12 metrelik taşıt yolu olarak işaretlenmesi geriye kalan kısmı olan 26.566,00 m² alanın ise Güneş Enerjisi santrali olarak işaretlenmesi yapı yaklaşma mesafelerinin 5 metre yapılanma koşullarının ise E=0.05, Yençok=6.50 m. olarak plan üzerinde belirlenmesi talep edilmektedir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planına ilişkin talebin Belediyemiz Meclisinde görüşülerek karara bağlanması teklif edilmektedir.

Komisyonumuzca söz konusu 23646 plan işlem numaralı plan dosyasında ve ilgili mevzuat çerçevesinde yapılan incelemeler neticesinde;İlçemiz, Karaahmetli Mahallesi, 032d23c2 pafta, 103 Ada, 374 nolu parselde kayıtlı 27.941,76 m² yüzölçümlü taşınmaz üzerine, 500 KW kapasiteli Güneş Enerji Santrali Tesisi Kurulması için 1/1000 ölçekli uygulama imar planıkomisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür.

 

Meclise arz olunur.

 

 

İmar ve Bayındırlık Komisyonu

 

 

 

Şevki ŞEVK        Ali TOPUZ        Mustafa AKIN           Abdullah YAŞAR             Alpay OKTAY

Kom. Başkanı            ÜyeÜyeÜyeÜye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarih              : 13.03.2017              

Rapor No       :

 

 

ERDEMLİ BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞINA

 

 

      Belediye Meclisinin 01.03.2017 tarihli toplantısında görüşülen Komisyonumuza incelenmek ve tetkik edilmek üzere havale edilen;

İlçemiz, Alata Mahallesi, 639 Adanın batısındaki Park Alanı İçerisine Trafo İşaretlenmesi Konusu;

Toroslar Dağıtım A.Ş. Yapım İşleri Takım Yöneticisi Serkan KELLECİ’nin ve Dağıtım Varlıkları ve Yatırım Planlama Takım Yönetici Ali Sercan ÇADIRÇI’nın 22.02.2017 tarih ve 546 sayılı yazısı ile Toroslar Şirketi sorumluluk sahası içerisinde yer alan Mersin İli, Erdemli İlçesi, Alata Mahallesinde yatay-dikey yapılaşmalardan dolayı artan enerji ihtiyacının sağlıklı ve devamlı bir şekilde karşılanabilmesi ve direk üstü trafoların yetersiz kalması nedeniyle mevcut direk üstü trafoların 34,5 kv’likkompact bina tipi trafoya dönüştürülerek enerji ihtiyacının yeniden düzenlenebilmesi amacıyla trafo yerlerine ihtiyaç duyulduğu; bu nedenle elektrik şebekesinin fiziki durumu göz önünde bulundurularak zeminde ve planda yapılan inceleme neticesinde teknik olarak trafo tesisine uygun alanların belirlendiği, yazı ekinde plan değişiklik teklif paftalarında gösterilen alanlarda şirketlerince hazırlanan altyapı yatırım projeleri kapsamında trafo yapılmasının planlandığı ve bu doğrultuda 3194 sayılı İmar Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince gerekli kontrollerin yapılarak trafo yeri olarak plana işlenmesinin uygunluğunun kontrol edilmesi uygun görüldüğü takdirde Alata Mahallesi, 639 Adanın batısındaki park alanı içerisinde işaretlenmiş olan trafo alanında plan tadilatı yapılması talep edilmekte olup; bahse konu imar plan tadilat teklifinin Belediyemiz Meclisinde görüşülerek karara bağlanması teklif edilmektedir.

      Komisyonumuzca yapılan incelemeler neticesinde;İlçemiz, Alata Mahallesi, 639 Adanın batısında bulunan Park Alanı içerisine trafo yeri işaretlenmesi, 3 yıl içerisinde faaliyete geçirilmesi geçirilmediği taktirde süre bitimindeplan değişikliğinin iptali komisyonumuzca mevcudunoy birliği ile uygun görülmüştür.

 

Meclise arz olunur.

 

 

İmar ve Bayındırlık Komisyonu

 

 

 

 

Şevki ŞEVK        Ali TOPUZ        Mustafa AKIN           Abdullah YAŞAR             Alpay OKTAY

Kom. Başkanı            ÜyeÜyeÜyeÜye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarih              : 13.03.2017              

Rapor No       :

 

 

ERDEMLİ BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞINA

 

 

       Belediye Meclisinin 01.03.2017 tarihli toplantısında görüşülen Komisyonumuza ve incelenmek ve tetkik edilmek üzere havale edilen;

Cihangir TAÇYILDIZ’ın Revizyon İmar Plan Değişiklik Teklifi Konusu;

İlçemiz Kızkalesi Mahallesi, 109 Ada, 14 ve 25 parsel nolu taşınmazlar mevcut imar planında “Turizm 2. Konut Alanı” olarak ayrılmış olup; yapılaşma yoğunluğu E=1.50, yapılaşma yüksekliği Hmax=7 Kat olarak belirlenmiştir. İmar plan değişiklik teklifi ile bahse konu 109 adada emsal uygulamasına geçilmesi E=1.50 (mevcut imar planındaki inşaat yoğunluğu) Hmax=Zemin+10 kat olarak önerilen teklif, Belediye Meclisimizin 20.10.2016 tarih ve 210 sayılı kararı ile görüşülmüştür. Teklif 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 14. Maddesi hükmü uyarınca Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülmüş olup; “söz konusu alanın yakın çevresinde genel olarak 7 kat sınırlaması bulunduğu anlaşıldığından kat yüksekliklerine ilişkin düzenlemenin ilçe belediyesince detaylı ve daha geniş çerçevede bütünlüklü çalışmalar kapsamında değerlendirilmesi gerektiğinden söz konusu plan değişiklik teklifinin reddine” karar verilmiştir. Bahse konu karara uygun olarak 109 Ada 5, 14, 15, 24, 25, 26, 27 parseller ile 110 Ada 3 ve 10 parseller kapsamında değerlendirilerek plan yapılması ile ilgili tüm kurumlardan kurum görüşleri alınmış, imar planına esas jeolojik-jeoteknikzemin etüt raporu yapılmıştır. Söz konusu revizyon plan tadilat talebinin Belediyemiz Meclisinde görüşülerek karara bağlanması teklif edilmektedir.

Komisyonumuzca söz konusu 11136,1 plan işlem numaralı plan değişiklik dosyasında ve ilgili mevzuat çerçevesinde yapılan incelemeler neticesinde;Kızkalesi Mahallesi, 109 Ada 5, 14, 15, 24, 25, 26, 27 parseller ile 110 Ada 3 ve 10 parsellerde emsal uygulamasına geçilmesi E=1.50 (mevcut imar planındaki inşaat yoğunluğu) Hmax=Zemin+10 kat olarak düzenlenmesine ilişkin revizyon imar planı değişiklik teklifi komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür.

 

Meclise arz olunur.

 

 

İmar ve Bayındırlık Komisyonu

 

 

 

 

Şevki ŞEVK        Ali TOPUZ        Mustafa AKIN           Abdullah YAŞAR             Alpay OKTAY

Kom. Başkanı            ÜyeÜyeÜyeÜye

 

 

 

 

 

 

MECLİS BAŞKANLIĞINA

 

01.03.2017 tarihli meclis toplantısında Komisyona havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğünün 2017 yılı İşgal harcı ücret tarifesinin yeniden  görüşülmesi hususundaki yazısı,Plan ve Bütçe Komisyonunun 03.03.2017 tarihinde yapılan toplantısında görüşülüp incelenerek;

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu,5281 sayılı kanunla değişik 21.mad.gereğince,İşgal harcı ücret tarifesinin  tespitine ilişkin  Belediyemiz sınırları içerisindeki işyerlerinin 2017 yılı İşgal harcı ücret tarifesi tespitleri aşağıdaki şekliyle,

 

2017 MALİ YILI İŞGAL HARCI ÜCRET TARİFESİ :

 

      2464 sayılı Yasanın 5281 sayılı Yasayla değişik 56. maddesi gereğince;

1.GRUP

Kızkalesi ile Çeşmeli Mahallesi arasındaki D-400 karayolunu güneyinde deniz tarafında  faaliyet gösteren işyerleri,

2.GRUP

Kızkalesi ile Çeşmeli Mahallesi arasındaki D-400 karayoluna nazır kuzey ve güney cephesinde faaliyet gösteren işyerleri,

3.GRUP

Kızkalesi ile Çeşmeli Mahallesi arasındaki D-400 karayolunun kuzeyinde faaliyet gösteren tüm işyerleri,

4.GRUP

  Köylerden mahalleye dönüşen yeni mahallelerin tamamında faaliyet gösteren işyerleri,

 

İşgalin türü ve yapıldığı yer

 

Kanuni tarife

Grup/Harcın tutarı (TL)

En az(TL)

 

En çok(TL)

 

 

1

2

 

3

 

4

 

1-52.mad.(1) ve (2) numaralı bentlerinde yazılı işgallerde beher m2 için günde

0,5

 

 

2,5

 

0,75

 

0,75

 

0,5

 

0,5

 

2-52.mad.(1) numaralı bendinde yazılı hayvan satıcılarının işgallerinde

 

 

 

a)Satışı yapılan küçükbaş hayvan başına

 

0,5

 

 

 

 

2,5

 

2,5

 

2

 

1,5

 

1

 

 

b)Satışı yapılan büyükbaş hayvan başına

1

 

 

5

 

5

 

4

 

3

 

2

 

 

3-52.maddenin (3) numaralı bendinde yazılı işgallerde

a)Her taşıttan beher saat için,

 

 

0,25

 

 

1,25

 

1,25

 

1

 

0,75

 

0,25

 

 

b)Parkmetre çalıştırılan yerlerde beher saat için,

 

0,5

 

2,5

 

2,5

 

2

 

1

 

0,5

 

               

a-Hediyelik eşya satış yerlerinden m2 sinden         :10.00 TL

                b-Manav yerlerinin m2 sinden                                 :10.00 TL

                c-Sıkma-börek satış yerlerinin m2 sinden               :12.00 TL

                d-Dondurma satış yerlerinin m2 sinden                   :50.00 TL

                e-Mısır satış yerlerinin m2 sinden                           :10.00 TL

                f-Diğer yerlerin m2 sinden                                 :10.00 TL

 

Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan sahillerde sezonluk olarak halkımızın ihtiyaçlarının karşılanması, esnafımızın taleplerinin yerine getirilmesi için, Belediyemizce gerçekleştirilen yol temizlik zabıta hizmetleri ve güvenlik vs. gibi çalışmalar karşılığında hizmet bedeli alınır.

Kabul edilmesi,Plan ve Bütçe Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.

                Meclise arz olunur.

 

 

.

 Mehmet TOPKARA                  İbrahim TEPE             Ali VAR                  Mehmet GÖK          Ahmet KURT

Komisyon Başkanı                           Üye                        Üye                               Üye                                       Üye

 

 

 

 

 

 

MECLİS BAŞKANLIĞINA

 

01.03.2017 tarihli Meclis toplantısında komisyona havale edilen Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün, ilçemizde bulunan ve dereceye giren iş adamlarına ödül verilmesi ile ilgili müzekkeresi, Plan ve Bütçe Komisyonunun 03.03.2017 tarihinde yapılan toplantısında görüşülüp incelenerek;

            Belediyemizce ilçemizde bulunan iş adamlarına yönelik olarak, kent dinamiğini hareket geçirmek, kentin geleceğine iş adamlarının katkısını güçlendirmek ve “Erdemli’ye yatırım vurgusu” yapmak üzere bir bağımsız seçici kurul tarafından “yılın iş adamı, yılın iş kadını, yılın işvereni, yılın girişimcisi, hayat boyu başarı özel ödülleri, yılın sanayi şirketi, yılın turizm şirketi, yılın inşaat şirketi, yılım tarım-gıda şirketi, yılın en yenilikçi şirketi, toplumsal katkı ödülü” kategorilerinde seçim yapılarak bir ödül töreni düzenlenmesi ve dereceye girecek olanlara ödül verilmesi düşünülmektedir.

Konunun komisyonumuzca değerlendirilmesi neticesinde;

 

1- Yılın İş Adamı Ödülü (Seçici kurul tarafından, en çok vergi veren, vergi rekortmeni olması, yıllık ihracat durumu, vergi, SGK vb kurumlara olan borcu, ödediği vergi gibi kriterlere göre belirlenecektir.)

2- Yılın İş Kadını Ödülü (Seçici kurul tarafından, en çok vergi veren, vergi rekortmeni olması, yıllık ihracat durumu, vergi, SGK vb kurumlara olan borcu, ödediği vergi gibi kriterlere göre belirlenecektir.)

3- Yılın İşvereni Ödülü (Seçici kurul tarafından, en çok istihdam sağlayan iş insanı belirlenecektir.)

4- Yılın Girişimcisi Ödülü (Seçici kurul tarafından, farklı bir fikirle girişimde bulunarak şirket kuran ve en az bir yıldır faaliyet gösteren iş insanı belirlenecektir.)

5- Yılın En Yenilikçi Şirketi (Seçici kurul tarafından, bugüne kadar yaptığı uygulamaların dışında yeni bir teknoloji, yeni bir uygulama ile kendisini yenileyen şirket belirlenecektir.)

6- Toplumsal Katkı Ödülü (Seçici kurul tarafından, en çok hayır yapan firma belirlenecektir.)

7- Yaşam Boyu Başarı Ödülü (Erdemlinin gelişmesi, ilçeye daha çok yatırım yapılması noktasında bu ruha sahip iş insanlarını cesaretlendirmek, özendirmek ve teşvik etmek için bu ödül verilecektir.)

            Kategorilerinde seçim yapılarak bir ödül töreni düzenlenmesi ve bu etkinlikte seçilenlere, üzerinde seçilen kişinin isminin, altından yazılı olduğu, pirinçten yapılmış özel tasarım şilt-ödülü verilmesi, giderlerin belediyemiz özel kalem müdürlüğünün temsil tören ağırlama giderleri bütçesinden, 5393 sayılı belediye kanununun 60/k (Temsil, tören, ağırlama ve tanıtım giderleri) ve 60/n (Sosyo-kültürel, sanatsal ve bilimsel etkinlikler için yapılan giderler) maddelerine göre karşılanması komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür.

 

 

 Mehmet TOPKARA        İbrahim TEPE          Ali VAR              Mehmet GÖK          Ahmet KURT

 Komisyon Başkanı              Üye                     Üye                        Üye                         Üye

Sosyal Medya Paylaşım