2019 YILI EVSEL KATI ATIK TESPİTİ DANIŞMA MECLİSİ KURULMASI İLANI

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DUYURU METNİ

Atık Su Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslara llişkin Yönetmelik" 27 Ekim 20/0 tarih ve 27742 sayıh Resmi Gazetede yayınlanmış ve ayil tarihte de yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Kuruluş, Birlik, Yönetim, idare ve Yöneticilere bu konuda yetki ve görevler vermiş, yükümlülükler getirmiştir. Aynca Yönetmeliğin 23.maddesinde '2872 sayılı Çevre Kanununun" //. maddesinde " belirtilen idarelerce ve Belediye Meclisince, Atık Su ve Evsel Katı Atık Tarife lJcretleri kararı alınmadan önce halkın önerilen tarifeler ve esasları hakkında bilgilendirilmesi, görüş ve önerilerinin alınması maksadıyla ücretlerin hangi esaslar çerçevesinde belirlendiği, hangi ana maliyet kalemlerinin dikkate alındığını, geçmiş yıllardaki maliyetleri planlanan yatırım programnı ve önerilen tarifeleri içerecek bir rapor hazırlanır. " denilmektedir. Bu nedenle; Erdemli Belediyesi Katı Atık Yönetimi olarak, 20/9 Yülü Evsel Katı Atık Tarifeteri ile ilgili raporunu hazırlamış olup halkımızın, kamu kurum ve kuruluşlarının ve özel şirketlerin görüşterini almak ve bilgilendirmek için, /0.08.20/8 (CUMA) tarihinde saat l4.30'da Erdemli Belediyesi 4. Kat Konferans salonundaki yapılaca k olan toplantıya katılmanız bilgilerinize sunulur.

 

 

 

 

 

 

 

Sosyal Medya Paylaşım